Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach

Szanowni Państwo,

studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół

wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera,

pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także

uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy

nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych

i opiekuńczo – wychowawczych.

 

Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które

chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach.

Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym

sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia

metod pracy.


 

Oferta Studiów Podyplomowych

Kierunki Pedagogiczne

1 Andragogika

2 Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)

3 Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

4 Biologia w szkole

5 Chemia w szkole

6 Coaching i tutoring w edukacji

7 Doradztwo zawodowe

8 Edukacja dla bezpieczeństwa

9 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

(oligofrenopedagogika)

10 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

11 Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia

12 Fizyka w szkole

13 Geografia w szkole

14 Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

15 Historia w szkole

16 Informatyka z programowaniem w szkole

17 Język polski w szkole

18 Logopedia

19 Matematyka w szkole

20 Pedagogika lecznicza

21 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą

psychologiczno-pedagogiczną

22 Pedagogika sztuki - plastyka w szkole

23 Przedsiębiorczość w szkole

24 Przygotowanie pedagogiczne

25 Przyroda w szkole

26 Pedagogika specjalna

27 Resocjalizacja

28 Socjoterapia

29 Surdopedagogika

30 Terapia pedagogiczna

31 Terapia rodzin

32 Tyflopedagogika

33 Wczesne nauczanie języka obcego

34 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

35 Wiedza o społeczeństwie w szkole

36 Wychowanie do życia w rodzinie

37 Zarządzanie oświatą

Kierunki Administracyjne

38Administracja publiczna

39 E – administracja 40 HR Business Partner

41 Kontrola zarządcza

42 Samorząd terytorialny

43 Trener w organizacji*

44 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Kierunki pozostałe

45 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe*

46 Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej

47 Logistyka

48 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

49 Zarządzanie w ochronie zdrowia

Promocje:


 

Zasady Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i trwa do

30 listopada (rekrutacja jesienna) oraz do 15.03 (rekrutacja

zimowa). Przyjęcia na Studia na zasadzie kolejności zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- oryginał /odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia

studiów wyższych I lub II stopnia;

- kserokopia dowodu osobistego;

- podanie /formularz o przyjęcie na studia (do pobrania na naszych

stronach www.wskpism.edu.pl i www.podyplomowe.info).

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

- osobiście w filiach Instytutu Studiów Podyplomowych i Partnerów: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach

 Dokładny opis kierunków:

ANDRAGOGIKA

(Trener rozwoju kariery

zawodowej)

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli lub absolwentów wyższych

uczelni, którzy chcą uzyskać kompetencje do nauczania

dorosłych zarówno w formach szkolnych, (np. szkoły policealne,

kwalifikacyjne kursy zawodowe) jak i pozaszkolnych, pracowników

zatrudnionych w placówkach opieki dla dorosłych. Celem

studiów jest wyposażenie w wiedzę i kompetencje z zakresu andragogiki,

które umożliwiają organizowanie w sposób profesjonalny

przedsięwzięć edukacyjnych dla osób dorosłych, zwłaszcza

w kontekście ich pracy zawodowej oraz edukacji formalnej i nieformalnej

prowadzonej w oparciu o idee kształcenia całożyciowego.

Student uzyskuje uprawnienia do nauczania i prowadzenia

różnych form kształcenia osób dorosłych. Uzyskane kompetencje

są wskazane przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO

czy innych publicznych oraz prywatnych instytucji organizujących

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia

z praktyki ( tj. 60 godzin praktyki ), zakończone zdaniem

egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w

trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

Moduł I:

uczenia się człowieka dorosłego.

Moduł II:

nowoczesnych technologii.

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100

zł.

 

AUTYZM

(Edukacja i rewalidacja osób

ze spektrum autyzmu)

OPIS STUDIÓW:

Kwalifikacyjne studia podyplomowe adresowane są do czynnych

nauczycieli absolwentów studiów wyższych oraz psychologów,

logopedów i fizjoterapeutów.

Celem studiów jest rozwój kompetencji w zakresie wyzwalania

potencjału rozwojowego osób z autyzmem na każdym etapie

edukacyjnym: od wczesnego wspomagania rozwoju po przygotowanie

do aktywności zawodowej. Program studiów obejmuje treści

kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie

wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości

edukacyjne osób z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym

oraz innymi specjalistami.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden semestr on-line), od 01.10 do 30.06.

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

rewalidacja

i I etapie edukacyjnym

etapie edukacyjnym

osób z autyzmem

autyzmu

Aspergera - rozwój mowy, umiejętność komunikowania się,

komunikacja alternatywna i ułatwiona;

zespole Aspergera i zaburzeniach pokrewnych;

ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi

pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

 

BIBLOTEKOZNAWSTWO
I INFORMACJA NAUKOWA

OPIS STUDIÓW:

Słuchacze podczas studiów zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa,

czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej.

Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia

księgozbiorów i ich katalogów, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania

się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami

informacyjnymi (komputerami, mediami, mas mediami i Internetem).

Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne

przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej

i czytelniczej, tworzenia słowno - wizualnych materiałów

dydaktycznych i gazetek szkolnych. Studia nadają kwalifikacje do

pracy w bibliotekach.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10. do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

komunikacji interpersonalnej

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

BIOLOGIA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Biologia w szkole”, kierowane są przede

wszystkim do nauczycieli,

którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe

do nauczania biologii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu biologii.

Szczególną uwagę zwraca się na zagadnienia dotyczące poznania

różnorodności świata żywego oraz zrozumienia podstawowych

procesów życiowych organizmów.

Słuchacze poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka

oraz jego wpływu na środowisko przyrodnicze.

Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształcenie

niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie

programowej kształcenia ogólnego w zakresie biologii oraz

przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę

biologiczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym

(dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie

narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów,

planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych,

prowadzenie doświadczeń i badań biologicznych, dostosowanie

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb

ucznia).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Biologia w

szkole”, jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki oraz

zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w

trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

CHEMIA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Chemia w szkole”, kierowane są przede

wszystkim do nauczycieli,

którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe

do nauczania chemii w szkołach wszystkich typów.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu chemii.

Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie

wiedzy z zakresu chemii oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności

zawodowych związanych z nauczaniem tego przedmiotu.

Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształcenie

niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie

programowej kształcenia ogólnego w zakresie chemii oraz

przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę

chemiczną, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym

(dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie

narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów,

planów dydaktycznych, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych,

prowadzenie doświadczeń i badań, dostosowanie

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Chemia w

szkole”, jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki oraz

zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w

trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

COACHING I TUTORING W EDUKACJI

OPIS STUDIÓW:

Kierunek studiów podyplomowych Coaching i Tutoring w edukacji

skierowany jest do nauczycieli (wszystkich poziomów szkół),

wychowawców w placówkach edukacyjnych oraz opiekuńczowychowawczych,

doradców zawodowych, konsultantów i innych

pracowników sektora poradnictwa oraz osób zainteresowanych

rozwojem osobistym i zawodowym. Studia przygotowują do pracy

indywidualnej z uczniem, studentem lub podopiecznym metodą

coachingu i tutoringu. Absolwenci studiów podyplomowych

Coaching i tutoring w edukacji poznają praktyczne umiejętności

w zakresie wykorzystania narzędzi coachingowych i tutorskich w

pracy w szkole z uczniami na wszystkich poziomach. Warunkiem

ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym praca pisemna

oraz realizacja projektu coachingowego i tutorskiego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w

trybie niestacjonarnym

tutorskie w Polsce/świecie.

procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna,

założenia psychologii pozytywnej.

wspierania talentów i mocnych stron uczniów.

przekazywanie informacji zwrotnej

komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia.

MODUŁ II COACHING W EDUKACJI :

znaczenie i miejsce coachingu w edukacji. Zasady i etyka

w coachingu.

procesy świadome i nieświadome, analiza transakcyjna.

komunikacja nauczyciela z uczniem, empatia, przekazywanie

informacji zwrotnej.

grupą – słuchanie, zadawanie pytań, w zależności od etapu

procesu w klasie lekcyjnej, rozwiązywanie konfliktów potrzeb

i wartości, negocjacje, mediacje, facylitacja.

zarządzania procesem grupowym. Zarządzanie emocjami

grupy, zarządzanie emocjami nauczyciela.

celów w pracy zespołowej.

życia, ustalanie celów, mapa marzeń.

coachingowy, motywacja, poziomy neurologiczne, wartości,

przekonania, talenty, ograniczenia ucznia i rodzica.

KOSZT STUDIÓW:

3500 zł (możliwość opłat w ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

 

EDUKACJA
DLA BEZPIECZEŃSTWA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa, zgodnie z

nową podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia

ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia

ogolnego dla szkoły policealnej.

Zapraszamy absolwentów studiów wyższych zawodowych lub

magisterskich, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne,

nauczycieli którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania

w/w przedmiotu, pełnić funkcje koordynatora bezpieczeństwa

w placówkach edukacyjnych. Zapraszamy także pracowników

administracji rządowej i samorządowej, przedstawicieli służb

mundurowych oraz wolontariuszy organizacji pozarządowych

uczestniczących w działaniach ratowniczych i edukacyjnych w

zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. Słuchacze

uzyskują kwalifikacje do nauczania przedmiotu edukacja

dla bezpieczeństwa z ratownictwem medycznym zgodnie z nową

podstawą programową. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych

zdobyciem odpowiedniej wiedzy i umiejętności praktycznych

w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa poszerzony o obszar

ratownictwa medycznego.

Warunkiem ukończenia studiów Edukacja dla bezpieczeństwa z

ratownictwem medycznym jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia

z praktyki oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

elementami terapii zagrożeń szkolnych.

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia

2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego

do wykonywania zawodu nauczyciela.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

EDUKACJA
I REHABILITACJA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ
(OLIGOFRENOPEDAGOGIKA)

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone dla osób posiadających przygotowanie

pedagogiczne, ukończone studia wyższe. Studia przygotowują

słuchaczy do prowadzenia nauczania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

intelektualną. Ukończenie studiów pozwoli

na twórcze rozwijanie swoich zdolności i umiejętności pedagogicznych

w zakresie oligofrenopedagogiki. Absolwenci studiów

znacząco udoskonalą swoje umiejętności w dziedzinie komunikowania

społecznego, pracy z osobą niepełnosprawną i jego rodziną.

Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności

etycznej i społecznej związanej z pracą z osobami niepełnosprawnymi

pozwoli im dołączyć do grona specjalistów w zakresie oligofrenopedagogiki.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

umysłowo

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

EDUKACJA
WCZESNOSZKOLNA
I PRZEDSZKOLNA

OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują do prowadzenia zajęć lekcyjnych z dziećmi w

wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym, nadając właściwe

do realizacji tych zadań kwalifikacje. Program studiów obejmuje

wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z metodyką prowadzenia

kształcenia z uwzględnieniem problematyki diagnozy i

terapii pedagogicznej, a także zasad bezpieczeństwa i udzielania

pierwszej pomocy. Adresatami studiów są nauczyciele oraz osoby

z przygotowaniem pedagogicznym prowadzące lub zamierzające

prowadzić kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w

trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

i wczesnoszkolnej

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

EDUKACJA ZDROWOTNA
Z PROMOCJĄ ZDROWIA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia

adresowane są do nauczycieli, wychowawców, opiekunów, pracowników

samorządów i administracji, pracowników stacji sanitarno

– epidemiologicznych, pracowników organizacji pozarządowych.

Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, studiów

licencjackich i magisterskich, nauczycieli rożnych przedmiotów

także pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych, publicznych

i niepublicznych podmiotów prowadzących działalność

prozdrowotną,szpitali.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych

współczesnego społeczeństwa, umiejętności tworzenia

programów i strategii profilaktycznych dla rożnych grup ludności.

Absolwenci studiów są przygotowywani do rozpoznawania

źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do

realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji

Warunkiem ukończenia studiów Edukacja zdrowotna z promocją

zdrowia jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki oraz

zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w

trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

FIZYKA
W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Fizyka w szkole”, kierowane są przede

wszystkim do nauczycieli,

którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe

do nauczania fizyki w szkołach wszystkich typów.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu fizyki.

Studia te umożliwiają również uaktualnienie i pogłębienie wiedzy

z zakresu fizyki oraz poszerzenie i uzupełnienie umiejętności zawodowych

związanych z nauczaniem tego przedmiotu.

Przygotowanie merytoryczne podczas studiów, obejmuje kształcenie

niezbędne do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie

programowej kształcenia ogólnego w zakresie fizyki oraz

przygotowania dydaktycznego do nauczania tego przedmiotu.

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę

z zakresu fizyki, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym

(dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie

narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów,

planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji pedagogicznych,

prowadzenie doświadczeń i badań, dostosowanie wymagań

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Fizyka w szkole”,

jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki oraz zdaniem

egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w

trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

GEOGRAFIA
W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane jest przede wszystkim do nauczycieli,

którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania geografii

w szkołach podstawowych oraz zajęć edukacyjnych z zakresu

geografii we wszystkich typach szkół. Studia przeznaczone są

dla osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne do nauczania

w szkole. Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę geograficzną

niezbędną nauczycielowi geografii do realizacji procesu

kształcenia na wszystkich poziomach kształcenia, posługuje się

narzędziami pracy nauczyciela geografii, umiejętnie organizuje

proces dydaktyczny w zakresie nauczania geografii w szkole, posługuje

się środkami multimedialnymi w pracy z uczniem. Warunkiem

ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia

z praktyki - 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem

MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w

trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

GERONTOLOGIA
I OPIEKA OSOBAMI
STARSZYMI

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla osób zaangażowanych w organizowanie

opieki nad osobami starszymi, którzy podsiadają wyższe

wykształcenie I i/lub Ii stopnia. Studia skierowane są m.in. do specjalistów

terapii zajęciowej, psychologów, socjologów, opiekunów

społecznych, pielęgniarek, fizjoterapeutów/rehabilitantów. Celem

studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności

praktycznych niezbędnych w pracy z osobami starszymi i na ich

rzecz, zarówno w warunkach środowiskowych jak i w ramach instytucji.

Studia adresowane są do osób chcących znaleźć zatrudnienie w

instytucjach pomocy i opieki społecznej, zakładach opiekuńczo

leczniczych, hospicjach, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach

aktywizujących i zrzeszających ludzi starszych ( klub seniora,

uniwersytetach III wieku), a także jako prywatni opiekunowie

osób starszych.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w

trynie niestacjonarnym

PROGRAM:

Moduł I. Biomedyczne podstawy gerontologii i geriatrii.

Moduł II. Psychologiczne i socjologiczne starzenia się i starości

Moduł III. Podstawy andragogiki i terapie zajęciowe

Moduł IV. Prawne i instytucjonalne możliwości wspierania osób

starszych

Moduł V. Starzenie się, a styl życia

Moduł VI. Zabiegi medyczne i pielęgnacja

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

HISTORIA
W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą

uzyskać uprawnienia do nauczania historii oraz absolwentów kierunków

humanistycznych różnych typów szkół wyższych.

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy historycznej

słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania historii

w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym

zaliczenia z praktyki - 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem

MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu

nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w

trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

szklonym

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

INFORMATYKA
Z PROGRAMOWANIEM
W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Podyplomowe studia kwalifikacyjne przygotowują słuchaczy- nauczycieli

do nauczania kolejnego przedmiotu- informatyki z programowaniem

w szkole.

Celem studiów jest kompleksowe przygotowanie nauczycieli do

nauczania informatyki z programowaniem w szkole, począwszy

od edukacji wczesnoszkolnej.

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę z zakresu metodyki

i dydaktyki z zakresu współczesnej informatyki uwzględnionymi

w podstawach programowych kształcenia ogólnego,

zapozna się z możliwościami wykorzystania narzędzi informatycznych

do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z

wykorzystaniem TIK. Uczestnicy studiów zostaną przygotowani

do podjęcia współpracy w zakresie obsługi informatycznej działalności

dydaktycznej i administracyjnej prowadzonej w szkole.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie

zaliczeń,w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w

trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

komputerową.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach) opłata rekrutacyjna 100zł

 

 

JĘZYK POLSKI W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą

uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego oraz absolwentów

kierunków humanistycznych różnych typów szkół wyższych.

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy polonistycznej

słuchaczy w wymiarze potrzebnym do nauczania języka

polskiego w szkołach na wszystkich etapach kształcenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym

zaliczenia z praktyki - 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem

MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu

nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w

trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

do najnowszej)

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

LOGOPEDIA

OPIS STUDIÓW:

Oferta studiów z zakresu Logopedii skierowana jest do absolwentów

studiów wyższych II stopnia, kierunków humanistycznych,

posiadających przygotowanie pedagogiczne i absolwentów

studiów wyższych II stopnia, kierunków medycznych. Uczestnicy

studiów podyplomowych z logopedii po ich ukończeniu uzyskają

uprawnienia i kompetencje do podjęcia pracy w zawodzie logopedy

w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej,

zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy.

Plan studiów podyplomowych jest zgodny w wymaganiami stawianymi

przez Polskie Towarzystwo Logopedyczne.

Absolwent posiada umiejętności diagnozowania oraz określania

kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy, będzie przygotowany

do prowadzenia terapii logopedycznej nastawionej na

korygowanie wad wymowy u dzieci pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami

oraz udzielania porad rodzicom, nauczycielom

odnośnie wspierania rozwoju mowy dzieci, nabędzie umiejętności

przygotowania narzędzi pomocnych w prowadzeniu terapii

CZAS TRWANIA:

4 semestry, od 01.10, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

chorobowych

KOSZT STUDIÓW:

4000 zł (możliwość opłat w 12 ratach), opłata rekrutacyjna 100

 

MATEMATYKA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą

uzyskać uprawnienia do nauczania matematyki. Celem studiów

podyplomowych jest poszerzenie wiedzy matematycznej słuchaczy

w wymiarze potrzebnym do nauczania matematyki w szkołach

na wszystkich etapach kształcenia.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym

zaliczenia z praktyki - 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem

MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu

nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06, studia w

trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

nauczaniu matematyki

trudnościach edukacyjnych

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

PEDAGOGIKA
LECZNICZA

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla pedagogów i nauczycieli posiadających

przygotowanie pedagogiczne, a nieposiadających kwalifikacji

do pracy z dziećmi i młodzieżą chorymi w tym przewlekle

chorymi, w jednostkach oświatowych zorganizowanych w podmiotach

do pracy w przedszkolach i szkołach zorganizowanych w podmiotach

leczniczych ( nauczycieli przedmiotowych do nauczania

w szkołach zorganizowanych w podmiotach leczniczych, pedagogów

do pracy w roli wychowawcy w szkołach zorganizowanych w

podmiotach leczniczych).

Absolwenci studiów podyplomowych z pedagogiki leczniczej

uzyskują uprawnienia do nauczania w klasach integracyjnych,

szkołach sanatoryjnych i przyszpitalnych, specjalnych ośrodkach

szkolno-wychowawczych oraz do prowadzenia nauczania indywidualnego.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie

zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia

w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

logopedia)

i w nauczaniu indywidualnym

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

PEDAGOGIKA
OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZA
Z POMOCĄ
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

OPIS STUDIÓW:

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w placówkach opiekuńczo

- wychowawczych (np. środowiskowe domy opieki), internatach

i świetlicach szkolnych oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

Studia na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej pozwolą

słuchaczom realizować działania z zakresu pomocy i profilaktyki

społecznej, dadzą umiejętność rozwiązywania problemów

społecznych, wychowawczych i dydaktycznych. Kierunek ten

promuje wrażliwość społeczną i zachowania prozdrowotne.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

edukacyjnych

i młodzieży

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

PEDAGOGIKA SZTUKI
PLASTYKA W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli, którzy chcą

uzyskać uprawnienia do nauczania plastyki w szkołach.

Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej

z zakresu plastyki oraz doskonalenie praktyki z zakresu

pedagogiki sztuki wśród nauczycieli - uczestników studiów. Podczas

zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami

nauczania i technikami edukacyjnymi umożliwiającym im podjęcie

lub udoskonalenie pracy nauczyciela plastyki, wzbogacone

zajęciami warsztatowymi w plenerze.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w

tym zaliczenia z praktyki - 60 godzin praktyki oraz udział w

plenerze plastycznym (zgodnie z rozporządzeniem MNiSW

z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela); zakończone

zdaniem egzaminu dyplomowego i złożeniem 2 prac - do

wyboru techniki : malarstwo (olej, akryl), rysunek, rzeźba, grafika.

Prace przechodzą na własność uczelni.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06. studia w

trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Instytut Studiów Podyplomowych

Więcej informacji w Filiach i u Partnerów

16 - blisko miejsca zamieszkania (patrz ostatnia strona) Oferty cenowe w

poszczególnych filiach i

u partnerów mogą się różnić od oferty katalogowej. Edycja 2017.1

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe kierowane są przede wszystkim do nauczycieli,

którzy zajmują się lub planują rozpocząć nauczanie przedsiębiorczości.

Celem studiów jest zdobywanie lub pogłębienia wiedzy teoretycznej

z zakresu przedsiębiorczości oraz doskonalenie praktyki

z zakresu nauczania przedsiębiorczości wśród nauczycieli -

uczestników studiów. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z

nowoczesnymi metodami nauczania i technikami edukacyjnymi

umożliwiającym im podjęcie lub udoskonalenie pracy nauczyciela

przedsiębiorczości.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym

zaliczenia z praktyki - 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem

MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu

nauczyciela); zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

PRZYGOTOWANIE
PEDAGOGICZNE

OPIS STUDIÓW:

Studia kierowane są do obecnych lub przyszłych nauczycieli nieposiadających

przygotowania pedagogicznego, którzy posiadają

tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku

studiów.

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

pozwalają uzyskać podstawowe kompetencje pedagogiczne niezbędne

w pracy w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz

nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje nauczyciela.

Studia przygotowują do pracy nauczyciela na wszystkich etapach

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

specjalnej, logopedii i neurologopedii

i społecznej oraz podstawy psychoanalizy

szkolnym oraz w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości

rozwój jednostki i społeczeństwa

i w szkole

z elementami komunikacji interpersonalnej

oświatowego

kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach

edukacyjnych

edukacyjnym

KOSZT STUDIÓW:

2400zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Instytut Studiów Podyplomowych Więcej informacji w Filiach i u Partnerów

- blisko miejsca zamieszkania (patrz ostatnia strona)

Edycja 2017.1 Oferty cenowe w poszczególnych filiach i u partnerów mogą się różnić od oferty katalogowej.

 

PRZYRODA
W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Przyroda w szkole”, kierowane są przede

wszystkim do nauczycieli,

którzy chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe

do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej.

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu nauk

przyrodniczych (biologii, geografii, chemii, fizyki), stanowiących

integralną całość przedmiotu, przyroda. Ponadto studia służą

rozwijaniu u uczestników znajomości aktualnego prawa oświatowego

w zakresie związanym z nauczaniem przedmiotu przyroda.

Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności korzystania

z różnych źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania

się komputerem i technologiami informacyjnymi. Słuchacz

uzyskuje przygotowanie merytoryczne do nauczania przyrody,

zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie przedmiotowym,

dydaktycznym i metodycznym.

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę

przyrodniczą, którą potrafi wykorzystać w działaniu praktycznym

(dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie

narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów,

planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie innowacji i eksperymentów

pedagogicznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych

do indywidualnych potrzeb ucznia). Absolwent zdobędzie także

umiejętność krytycznego myślenia w odniesieniu do zjawisk przyrodniczych

oraz rozwiązywania problemów przyrodniczych, prowadzenia

obserwacji, doświadczeń, pomiarów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Przyroda w

szkole” jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki oraz

zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

PEDAGOGIKA
SPECJALNA

OPIS STUDIÓW:

Pedagogika specjalna skierowane są do nauczycieli, pedagogów

szkolnych, specjalistów zatrudnionych w szkołach wszystkich

typów oraz absolwentów wyższych studiów zawodowych i magisterskich

z przygotowaniem pedagogicznym, dając uprawnienia

pedagoga specjalnego do nauczania i terapii dzieci z niepełnosprawnościami

intelektualnymi w tym z niepełnosprawnościami

sprzężonymi.

Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą

oraz osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi różnego

stopnia w szkołach, innych placówkach oświatowo – wychowawczych,

opiekuńczych i rewalidacyjnych. Ponadto do pracy

na stanowisku pedagoga specjalnego, doradcy – konsultanta w

instytucjach opieki i wychowania w ośrodkach terapeutycznych

i rehabilitacyjnych, a także w placówkach realizujących wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym

zaliczenia z praktyki zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia

w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

społecznej oraz podstawy psychoanalizy.

rozwoju emocjonalnego i społecznego.

intelektualnie

MNiSW z 17 stycznia 2012r. w sprawie standardów kształcenia

przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Instytut Studiów Podyplomowych

Więcej informacji w Filiach i u Partnerów

18 - blisko miejsca zamieszkania (patrz ostatnia strona) Oferty cenowe w

poszczególnych filiach i u partnerów mogą się różnić od oferty katalogowej. Edycja 2017.1

 

RESOCJALIZACJA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe Resocjalizacja przygotowują słuchaczy do

pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną

społecznie. Celem studiów podyplomowych Resocjalizacja

jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do pracy w

placówkach resocjalizacyjnych np. w Młodzieżowych Ośrodkach

Wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, interwencyjnych,

ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach kuratorskich, instytucjach

i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania

przestępczości i patologii społecznej, a także w instytucjach resortów

sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Studia na kierunku

Resocjalizacja pozwolą słuchaczom zdobyć wiedzę w zakresie

diagnozy, metodyki i terapii resocjalizacyjnej. Pozwoli to na analizowanie

uwarunkowań zjawisk związanych z różnymi formami

niedostosowania społecznego bądź zagrożeniami niedostosowaniem

społecznym i wykorzystania odpowiednich form wsparcia

społecznego oraz działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych.

Warunkiem ukończenia studiów z zakresu Resocjalizacji jest uzyskanie

zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki oraz zdanie egzaminu

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

zagadnienia z pedagogiki resocjalizacyjnej w obszarze niedostosowania

społecznego.

regulacje prawne, formy oddziaływania i pomoc specjalistyczno

– interwencyjna.

diagnozy niedostosowania społecznego lub zagrożenia

niedostosowaniem społecznym.

społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

w rodzinie.

zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

w Polsce i za granicą – specyfika systemu dydaktycznego w

KOSZT STUDIÓW:

 

SOCJOTERAPIA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, zgodnie z nowymi

założeniami Ministra Edukacji Narodowej dotyczącymi kwalifikacji

do zajmowania stanowiska wychowawcy lub nauczyciela

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych

ośrodkach socjoterapii (podstawa prawna: rozporządzenie MEN

z dnia 12 marca 2009 r.). Studia podyplomowe w dziedzinie socjoterapii

ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza

praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych

za pomocą różnych form, metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą

niedostosowaną społecznie. Studia te przygotowują absolwentów

do diagnozowania niedostosowania społecznego i

prowadzenia zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych)

z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup ryzyka” (dzieci i młodzież

wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież

z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Po

studiach nauczyciel i wychowawca w placówkach opiekuńczo-

-wychowawczych w warsztacie swojej pracy zawodowej będzie

wykorzystywał metody wychowania resocjalizującego, metody

pracy socjoterapeutycznej oraz elementy psychoterapii i terapii

uzależnień. Absolwent studiów podyplomowych Socjoterapii

otrzyma Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy

w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych

ośrodkach socjoterapii, Kwalifikacje do zajmowania stanowiska

nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych

ośrodkach socjoterapii.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia

z praktyki, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

elementami muzykoterapii

twórcze rysowanie i gimnastykę mózgu

KOSZT STUDIÓW:

Instytut Studiów Podyplomowych

Więcej informacji w Filiach i u Partnerów

- blisko miejsca zamieszkania (patrz ostatnia strona)

Edycja 2017.1 Oferty cenowe w poszczególnych filiach i u partnerów mogą się różnić od oferty katalogowej.

 

SURDOPEDAGOGIKA

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest przygotowanie specjalistów skutecznej

komunikacji językowej z osobami z uszkodzonym słuchem.

Program studiów został opracowany tak, aby uczestnicy

osiągnęli umiejętności sprawnego porozumiewania się z osobami

niesłyszącymi i słabo słyszącymi, przy użyciu odpowiednio

dobranych i dostępnych środków. Absolwenci uzyskują

kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji

niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabosłyszących).

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów

podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach,

szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Natomiast ukończenie studiów podyplomowych

przez absolwentów studiów drugiego stopnia pozwala na prowadzenie

zajęć we wszystkich typach szkół.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

niepełnosprawnościami

KOSZT STUDIÓW:

 

TERAPIA PEDAGOGICZNA

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej

i jej praktyczne zastosowanie w profilaktyce, diagnozie

i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się człowieka

od urodzenia, poprzez wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny

i szkolny. Absolwenci studiów wyposażeni zostaną w umiejętności

rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się

dzieci i młodzieży oraz w umiejętności podejmowania odpowiednich

działań. Otrzymają również przygotowanie do prowadzenia

terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza

uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach przedszkolnych i klasach

szkolnych, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia

terapii pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego wspomagania

rozwoju dziecka.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

specjalnej, logopedii i neurologopedii

społecznej oraz podstawy psychoanalizy

rozwoju emocjonalnego i społecznego

i terapii pedagogicznej

z dziećmi w trakcie prowadzenia zespołów

korekcyjno-kompensacyjnych

KOSZT STUDIÓW:

Instytut Studiów Podyplomowych

Więcej informacji w Filiach i u Partnerów

20 - blisko miejsca zamieszkania (patrz ostatnia strona) Oferty cenowe w

poszczególnych filiach i u partnerów mogą się różnić od oferty katalogowej. Edycja 2017.1

 

TERAPIA RODZIN

OPIS STUDIÓW:

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, które

z racji swej diałalności zawodowej lub własnych potrzeb są zainteresowane

pogłębianiem wiedzy o procesach zachodzących w

rodzinie i ich wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków

pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, koordynatorów

pieczy zastępczej, kuratorów społecznych i zawodowych

oraz osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy

i umiejętności rozwijających warsztat pracy w pomocy rodzinom

znajdującym się w sytuacji kryzysów lub przejawiających dysfunkcje

opiekuńcze i socjalizacyjne. Studia odpowiadają zapotrzebowaniu

społecznemu na pomoc rodzinom przeżywającym

sytuacje kryzysów egzystencjalnych, dostarczają profesjonalnych

umiejętności osobom wspierającym rodziny w systemach pieczy

zastępczej. Przygotowują do prowadzenia edukacji, konsultacji,

zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i udzielania pomocy

psychologicznej rodzicom, opiekunom i wychowawcom

dzieci i młodzieży.

Celem studiów jest zapoznanie specjalistów z różnych dziedzin

praktyki społecznej ze specjalistycznymi metodami pracy z rodziną.

W programie studiów akcentowane jest zdobywanie umiejętności

praktycznych w pracy z rodzinami, zajęcia mają głównie

charakter warsztatów, na których uczestnicy opanowują umiejętności

nawiązywania kontaktu z rodziną, systemowego diagnozowania

jej struktury i modelu funkcjonowania, określania problemu

i metod pracy służących rozwiązywaniu problemów.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym

zaliczenia z praktyki zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego

w formie obrony pracy dyplomowej n.t. Praca z rodziną ukierunkowaną

na systemową analizę problemu - studium przypadku.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

opisy terapii rodzinnej.

pracę z rodziną.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

TYFLOPEDAGOGIKA

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców pracujących

lub chcących pracować w szkołach lub placówkach dla dzieci

i osób niewidomych lub niedowidzących.

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych

niezbędnych do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej

rewalidacyjnej z dziećmi z defektami wzroku na wszystkich etapach

edukacyjnych, w przedszkolu, szkole specjalnej, masowej,

integracyjnej, a także w internacie i świetlicy oraz w placówkach

pomocy społecznej i służby zdrowia. Uczestnicy studiów poszerzą

swoje kompetencje zawodowe o umiejętność dostosowania

wymagań edukacyjnych do specjalnych potrzeb ucznia z niepełnosprawnością

wzrokową. W trakcie praktyk uczestnicy studiów

zapoznają się z nowoczesną ofertą szkół dla dzieci z uszkodzeniem

wzroku, w zakresie terapii i pomocy uczniowi w nauce i codziennym

uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia praktyki ( 120 godzin) zakończone

zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry, ( w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w

trybie niestacjonarnym.

PROGRAM:

i niewidomych.

rehabilitację uczniów słabowidzących i niewidomych.

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

Instytut Studiów Podyplomowych

Więcej informacji w Filiach i u Partnerów

- blisko miejsca zamieszkania (patrz ostatnia strona)

Edycja 2017.1 Oferty cenowe w poszczególnych filiach i u partnerów mogą się różnić od oferty katalogowej.

 

WCZESNE NAUCZANIE
JĘZYKA OBCEGO

OPIS STUDIÓW:

Absolwent studiów posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z

zakresu prowadzenia zajęć edukacyjnych z języka angielskiego

w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach 0–III. Efektem

kształcenia będzie wypromowanie absolwenta o specjalności nauczyciel

języka angielskiego we wczesnej edukacji. Uczestnikami

studiów mogą być pracujący nauczyciele w przedszkolach i szkołach

podstawowych oraz różnego typu placówkach realizujących

opiekę, wychowanie i edukację, ponadto absolwenci innych kierunków

studiów pedagogicznych, humanistycznych, społecznych

posiadający uprawnienia pedagogiczne (studia podyplomowe w

zakresie przygotowania pedagogicznego lub kurs kwalifikacyjny

z przygotowania pedagogicznego).

Studia zawierają blok doskonalenia umiejętności językowych nauczyciela.

Osoby nieposiadające świadectwa potwierdzającego znajomość

języka angielskiego uprawniającego do nauczania dzieci w wieku

przedszkolnym i wczesnoszkolnym będą mogły przystąpić do egzaminu

B1, B2 lub C1.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

– gry i zabawy ruchowe

– piosenka w nauczaniu języka angielskiego

– literatura dziecięca

nauczania

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

 

WCZESNE WSPOMAGANIE
ROZWOJU DZIECKA

OPIS STUDIÓW:

Celem kształcenia jest przygotowanie do profesjonalnego organizowania

wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym

nieprawidłowym rozwojem. Program Studiów obejmuje

problematykę niezbędną do opracowania i realizacji indywidualnych

programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

i działań wspomagających rodzinę.

Absolwenci Studiów otrzymują uprawnienia do pracy w zespołach

wczesnego wspomagania rozwoju organizowanych w przedszkolach,

szkołach podstawowych oraz specjalnych ośrodkach

szkolno – wychowawczych. Studia kierowane są do osób z wykształceniem

wyższym i przygotowaniem pedagogicznym.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

interwencji

niepełnosprawnych umysłowo

potrzebach edukacyjnych

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Instytut Studiów Podyplomowych

Więcej informacji w Filiach i u Partnerów

22 - blisko miejsca zamieszkania (patrz ostatnia strona) Oferty cenowe w

poszczególnych filiach i u partnerów mogą się różnić od oferty katalogowej. Edycja 2017.1

 

WIEDZA
O SPOŁECZEŃSTWIE
W SZKOLE

OPIS STUDIÓW:

Studia adresowane do nauczycieli szkół, pracowników wydziałów

obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji

pozarządowych. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie

„Wiedzy o społeczeństwie” będzie posiadać kwalifikacje i umiejętności

kształcenia z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”

w szczególności: 1) przygotowanie do nowych zadań stojących

obecnie przed nauczycielami „Wiedzy o społeczeństwie” wynikających

z wyzwań, jakie stawia zreformowana szkoła; 2) nabycie

umiejętności analizowania obecnej sytuacji politycznej oraz

przemian społecznych z wykorzystaniem wiedzy przekazanej

na studiach podyplomowych; 3) poznanie nowatorskich technik

dydaktycznych pomocnych w nauczaniu przedmiotu „Wiedza

o społeczeństwie”; 4) nabycie, zgodnie z podstawami programowymi

kształcenia ogólnego, umiejętności do kształtowania wśród

uczniów odpowiednich postaw oraz rozumienia i oceny ważnych

wydarzeń życia społecznego, politycznego oraz gospodarczego w

kraju i na świecie.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym

zaliczenia z praktyki- 60 godzin praktyki (zgodnie z rozporządzeniem

MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela);

zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

KOSZT STUDIÓW:

3000zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA
W RODZINIE

OPIS STUDIÓW:

Studia przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, z pełnymi

uprawnieniami pedagogicznymi, którzy ubiegają się o kwalifikacje

do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie

do życia w rodzinie. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci

studiów wyższych (I lub II stopnia) posiadający przygotowanie

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji i przygotowanie do prowadzenia

zajęć edukacyjnych z przedmiotu Wychowanie do życia

w rodzinie. Oprócz przygotowania merytorycznego studia umożliwiają

poszerzenie umiejętności metodycznych. Warunkiem

ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w trakcie trwania studiów,

w tym zaliczenia praktyki ( 60 godzin) zakończone zdaniem

egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA:

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

rodzinie”

rodzinie

człolwieka

do życia w rodzinie

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł

Instytut Studiów Podyplomowych

Więcej informacji w Filiach i u Partnerów

- blisko miejsca zamieszkania (patrz ostatnia strona)

Edycja 2017.1 Oferty cenowe w poszczególnych filiach i u partnerów mogą się różnić od oferty katalogowej.

 

ZARZĄDZANIE
W OŚWIACIE

OPIS STUDIÓW:

Studia mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej

dla potrzeb zarządzania we wszelkiego rodzaju placówkach

oświatowych w warunkach reformy oświatowej i administracji

samorządowej.

Świadectwo ukończenia studiów nadaje kwalifikacje specjalistyczne

w zakresie zarządzania oświatą i uprawnia do zajmowanistanowisk

kierowniczych we wszystkich typach szkół i innych

placówkach oświatowo-wychowawczych oraz organach prowadzących

i nadzorujących działalność oświatową.

CZAS TRWANIA:

2 semestry, od 01.10 do 30.06.,

studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

oświatowej

KOSZT STUDIÓW:

2400 zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.