Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach

 

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach ul. Spadzista 10.

 STUDIA

 • studia podyplomowe:

 • studia licencjackie (I stopnia)

 • studia magisterskie (II stopnia)

 

 STUDIA PODYPLOMOWE:

Do pobrania:

Katalog do pobrania (Kliknij w link) :

http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/katalog-studiow-podyplomowych-2018.pdf

Prezentacja opisująca uczelnię oraz studia podyplomowe do pobrania (Kliknij w link)

http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/prezentacja-podyplomowe-2018.pptx

 

 Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych.

 Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

 

Oferta Studiów Podyplomowych

Nowy kierunek: TRENER W OŚWIACIE

Opis Studiów:

Studia podyplomowe na kierunku „Trener w oświacie” skierowane są do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje trenerskie w oświacie i w sposób profesjonalny prowadzić szkolenia w szkołach i placówkach oświatowych oraz udzielać kompleksowego wsparcia w zakresie realizowania potrzeb rozwojowych szkół i placówek oświatowych w kontekście doskonalenia zawodowego nauczycieli. Celem studiów jest  wyposażenie uczestników w kompetencje trenerskie, profesjonalne prowadzenie szkoleń i rad pedagogicznych z zakresu wychowania i nauczania. Absolwencji studiów podyplomowych „Trener w oświacie” mogą wykorzystać swoje kompetencje i kwalifikacje w ośrodkach doskonalenia nauczycieli jako wykwalifikowana kadra do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli, niezbędnego wymogu placówki przy ubieganiu się o akredytację, a także przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO oraz innych instytucji organizujących szkolenia.

Czas trwania:

2 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program:

 1. Prawo oświatowe.
 2. Andragogika.
 3. Prowadzenie szkoleń.
 4. Prowadzenie wspomagania.
 5. Koordynacja sieci współpracy.
 6. Doradztwo oświatowe.
 7. Praca z grupą.
 8. Programowanie efektywnych szkoleń.
 9. Ewaluacja w pracy trenera.
 10. Komunikacja interpersonalna.
 11. Trening umiejętności wychowawczych.
 12. Umiejętnosci coachingowe w pracy trenera.
 13. Metody kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 14. Doskonalenie warsztatu umiejętności trenerskich.
 15. Rozwój trenerski.

Praktyka zawodowa- 60 godzin.

Koszt studiów:

2 400 zł  (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Kierunki Pedagogiczne

 1 Andragogika

2 Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)

3 Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

4 Biologia w szkole

5 Chemia w szkole

6 Coaching i tutoring w edukacji

7 Doradztwo zawodowe

8 Edukacja dla bezpieczeństwa

9 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

(oligofrenopedagogika)

10 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

11 Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia

12 Fizyka w szkole

13 Geografia w szkole

14 Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

15 Historia w szkole

16 Informatyka z programowaniem w szkole

17 Język polski w szkole

18 Logopedia

19 Matematyka w szkole

20 Pedagogika lecznicza

21 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą

psychologiczno-pedagogiczną

22 Pedagogika sztuki - plastyka w szkole

23 Przedsiębiorczość w szkole

24 Przygotowanie pedagogiczne

25 Przyroda w szkole

26 Pedagogika specjalna

27 Resocjalizacja

28 Socjoterapia

29 Surdopedagogika

30 Terapia pedagogiczna

31 Terapia rodzin

32 Tyflopedagogika

33 Wczesne nauczanie języka obcego

34 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

35 Wiedza o społeczeństwie w szkole

36 Wychowanie do życia w rodzinie

37 Zarządzanie oświatą

Kierunki Administracyjne

38Administracja publiczna

39 E – administracja 40 HR Business Partner

41 Kontrola zarządcza

42 Samorząd terytorialny

43 Trener w organizacji*

44 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Kierunki pozostałe

45 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe*

46 Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej

47 Logistyka

48 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

49 Zarządzanie w ochronie zdrowia

Promocje:


 Zasady Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i trwa do

30 listopada (rekrutacja jesienna) oraz do 15.03 (rekrutacja

zimowa). Przyjęcia na Studia na zasadzie kolejności zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- oryginał /odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia

studiów wyższych I lub II stopnia;

- kserokopia dowodu osobistego;

- podanie /formularz o przyjęcie na studia 

Dokumenty do pobrania (Kliknij w link)

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/formularz-zgloszeniowy-na-studia-podyplomowe.pdf

Umowa studenta studiów podyplomowych: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/umowa-studenta-studiow-podyplomowych.pdf

Zarządzenie w sprawie opłat czesnego za studia podyplomowe: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/zarzadzenie-w-sprawie-oplat-czesnego-za-studia-podyplomowe.pdf

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

- osobiście w filiach Instytutu Studiów Podyplomowych i Partnerów: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach

 

 STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

Studia pierwszego stopnia, zwane również studiami licencjackimi, trwają co najmniej sześć semestrów.
Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata, który  jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA (licencjat)  umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki, które są konieczne do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Humanistyczne treści kształcenia stanowią podstawę dla rozwijania i rozumienia znaczenia zdobywania kształcenia specjalizacyjnego.

Umiejętności i kompetencje nabywane w procesie kształcenia i samokształcenia służyć mają kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Kształcenie na studiach pedagogicznych obejmuje także wiedzę dotyczącą różnego rodzaju placówek opieki, pomocy – wsparcia, wychowania oraz resocjalizacji, zasad, metod i form pracy podejmowanych i realizowanych w tego typu instytucjach. Istotnym elementem przygotowania zawodowego jest rozbudowany moduł praktyk pedagogicznych, uzupełnionych zajęciami o charakterze metodycznym.

Zdobywając wiedzę z zakresu metod badań pedagogicznych, diagnozy pedagogicznej oraz metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej absolwent przygotowuje się do samodzielnego jej wykorzystania w przyszłej działalności zawodowej polegającej na rozpoznawaniu potrzeb i sytuacji podopiecznych – wychowanków, a także na planowaniu i realizowaniu działań o charakterze profilaktycznym, kompensacyjnym, opiekuńczym, pomocowym, wychowawczym czy resocjalizacyjnym.

Absolwent kierunku Pedagogika jest rzetelnie i profesjonalnie przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych typowych dla ogólnie pojmowanego zawodu pedagoga, jak i działań profesjonalnych specyficznych dla wybranej specjalności.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/kwestionariusz-lic-wsnp-2018_1.pdf

Umowa: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/umowa-lic-pedagogika-wsnp.pdf

Ślubowanie: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/slubowanie-wsnp.pdf

 

STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)

Studia drugiego stopnia, zwane wcześniej studiami uzupełniającymi magisterskimi, są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia.

Studia II stopnia mogą być zarówno uzupełnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów I-go stopnia, jak i możliwością opanowania całkowicie nowych – nie ma bowiem obowiązku kontynuowania edukacji na tym samym kierunku.

Nauka na studiach drugiego stopnia trwa trzy lub cztery semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA (magisterskie)  umożliwiają ugruntowanie i usystematyzowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu pedagogiki, która jest konieczna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych.

Umiejętności i kompetencje nabywane w procesie kształcenia i samokształcenia służyć mają kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Kształcenie na studiach pedagogicznych II – go stopnia obejmuje także wiedzę dotyczącą różnego rodzaju placówek opieki, pomocy – wsparcia, wychowania oraz resocjalizacji, zasad, metod i form pracy podejmowanych i realizowanych w tego typu instytucjach. Istotnym elementem przygotowania zawodowego jest rozbudowany moduł praktyk pedagogicznych, uzupełnionych zajęciami o charakterze metodycznym.

Absolwent kierunku Pedagogika jest rzetelnie i profesjonalnie przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych typowych dla ogólnie pojmowanego zawodu pedagoga, jak i działań profesjonalnych specyficznych dla wybranej specjalności.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/kwestionariusz-mgr-wsnp-2018.pdf

Umowa: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/umowa-mgr-pedagogika-wsnp.pdf

Ślubowanie: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/slubowanie-wsnp_1.pdf

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

- osobiście w filiach Instytutu Studiów Podyplomowych i Partnerów: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach