Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach ul. Spadzista 10.

 STUDIA

 • studia podyplomowe:
 • studia magisterskie
 • studia licencjackie

Katalog do pobrania (Kliknij w link) :

http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/katalog-studiow-podyplomowych-2018.pdf

 

Oferta studiów licencjackich i magisterskich:

Szanowni Państwo,

          Od roku akademickiego 2018/2019 rozpoczynamy rekrutację na studia licencjackie i studia magisterskie. Oferowane studia I i II stopnia  prowadzone są przez Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższą  Szkołę Nauk Pedagogicznych w Warszawie, uczelni posiadających uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunkach:

 • Pedagogika specjalna – studia licencjackie (I stopnia)
 • Pedagogika – studia licencjackie (I stopnia)
 • Pedagogika – studia magisterskie (II stopnia)

 

Forma studiów:

 • studia niestacjonarne - wspomagane metodami i technikami kształcenia na odległość (e-learningiem) –  1 weekend sesja egzaminacyjna w Warszawie
 • platforma e-learningowa – Moodle – zajęcia asynchroniczne i synchroniczne
 • rozliczenie semestralne (istnieje możliwość zaliczenia poszczególnych przedmiotów w trybie rocznym)
 • Po rejestracji na studia studenci otrzymują dostęp do platformy internetowej
 • Studenci są rejestrowani na moduł
 • otrzymują dostęp do materiałów dydaktycznych
 • biorą udział w warsztatach (synchronicznie lub asynchronicznie).
 • studenci mogą otrzymać pomoc w czasie konsultacji poprzez e-mail, czat, skype i inne formy komunikacji. mają także możliwość odbycia konsultacji w sposób tradycyjny w  punkcie rekrutacyjno-konsultacyjnym OŚRODEK SZKOLENIA I DOKSZTAŁCANIA WADOWICE UL.SPADZISTA 10
 • studenci przygotowują pracę zaliczeniową (sprawdzian). różnią się one w zależności od modułu, ale najbardziej typową jest pisemny raport.
 • studenci mogą brać udział w repetytoriach (zajęciach powtórkowych), organizowanych przed egzaminami.
 • Egzaminy odbywają się w Warszawie.

 

STUDIA LICENCJACKIE- PEDAGOGIKA SPECJALNA.

W ramach kształcenia po 1 semestrze wybór toku studiów tj. programu i specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Edukacja włączająca i integracyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
 • Pedagogika opiekuńczo wychowawcza
 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną
 • Terapia pedagogiczna z edukacją włączającą.

 

 STUDIA LICENCJACKIE- PEDAGOGIKA.

W ramach kształcenia po 1 semestrze wybór toku studiów tj. programu i specjalności:

Program Wspomaganie Rozwoju Osobistego i Przedsiębiorczości – specjalności:

 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych
 • Trening rozwoju jednostki i grupy

 

STUDIA LICENCJACKIE- PEDAGOGIKA.

W ramach kształcenia po 1 semestrze wybór toku studiów tj. programu i specjalności:

Program PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA – studia kwalifikacyjne na specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Doradztwo zawodowe i personalne

 

STUDIA MAGISTERSKIE- II STOPNIA. PEDAGOGIKA.

W ramach kształcenia po 1 semestrze wybór toku studiów tj. programu i specjalności:

Program Pedagogika Nauczycielska – studia kwalifikacyjne na specjalnościach:

 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
 • Doradztwo zawodowe i personalne

 

W ramach kształcenia po 1 semestrze wybór toku studiów tj. programu i specjalności:

Program Wspomaganie Rozwoju Osobistego i Przedsiębiorczościspecjalności:

 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
 • Pedagogika pracy z zarzadzaniem zasobami ludzkimi
 • Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych
 • Trening rozwoju jednostki i grupy

 

Koszt studiów:

 • Pedagogika specjalna I stopnia – 1590 zł.za I i II semestr,                                                                                                                           1690 zł. za pozostałe semestry
 • Pedagogika I stopnia  – 1500 zł . za I i II semestr,                                                                                                                         1590 zł.  za pozostałe semestry
 • Pedagogika II stopnia  – 1690 zł.za I i II semestr,                                                                                                                            1815 zł . za pozostałe semestry

              * płatne przez 10 miesięcy w roku akademickim.

 

Miejsce składania dokumentów (listownie lub osobiście)- Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny:   

 OŚRODEK SZKOLENIA I DOKSZTAŁCANIA WADOWICE UL.SPADZISTA 10

 

STUDIA PODYPLOMOWE

 Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych.

 Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

 

Oferta Studiów Podyplomowych

Nowy kierunek: TRENER W OŚWIACIE

Opis Studiów:

Studia podyplomowe na kierunku „Trener w oświacie” skierowane są do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje trenerskie w oświacie i w sposób profesjonalny prowadzić szkolenia w szkołach i placówkach oświatowych oraz udzielać kompleksowego wsparcia w zakresie realizowania potrzeb rozwojowych szkół i placówek oświatowych w kontekście doskonalenia zawodowego nauczycieli. Celem studiów jest  wyposażenie uczestników w kompetencje trenerskie, profesjonalne prowadzenie szkoleń i rad pedagogicznych z zakresu wychowania i nauczania. Absolwencji studiów podyplomowych „Trener w oświacie” mogą wykorzystać swoje kompetencje i kwalifikacje w ośrodkach doskonalenia nauczycieli jako wykwalifikowana kadra do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli, niezbędnego wymogu placówki przy ubieganiu się o akredytację, a także przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO oraz innych instytucji organizujących szkolenia.

Czas trwania:

2 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program:

 1. Prawo oświatowe.
 2. Andragogika.
 3. Prowadzenie szkoleń.
 4. Prowadzenie wspomagania.
 5. Koordynacja sieci współpracy.
 6. Doradztwo oświatowe.
 7. Praca z grupą.
 8. Programowanie efektywnych szkoleń.
 9. Ewaluacja w pracy trenera.
 10. Komunikacja interpersonalna.
 11. Trening umiejętności wychowawczych.
 12. Umiejętnosci coachingowe w pracy trenera.
 13. Metody kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 14. Doskonalenie warsztatu umiejętności trenerskich.
 15. Rozwój trenerski.

Praktyka zawodowa- 60 godzin.

Koszt studiów:

2 400 zł  (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Kierunki Pedagogiczne

 1 Andragogika

2 Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)

3 Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

4 Biologia w szkole

5 Chemia w szkole

6 Coaching i tutoring w edukacji

7 Doradztwo zawodowe

8 Edukacja dla bezpieczeństwa

9 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

(oligofrenopedagogika)

10 Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

11 Edukacja zdrowotna z promocją zdrowia

12 Fizyka w szkole

13 Geografia w szkole

14 Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

15 Historia w szkole

16 Informatyka z programowaniem w szkole

17 Język polski w szkole

18 Logopedia

19 Matematyka w szkole

20 Pedagogika lecznicza

21 Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą

psychologiczno-pedagogiczną

22 Pedagogika sztuki - plastyka w szkole

23 Przedsiębiorczość w szkole

24 Przygotowanie pedagogiczne

25 Przyroda w szkole

26 Pedagogika specjalna

27 Resocjalizacja

28 Socjoterapia

29 Surdopedagogika

30 Terapia pedagogiczna

31 Terapia rodzin

32 Tyflopedagogika

33 Wczesne nauczanie języka obcego

34 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

35 Wiedza o społeczeństwie w szkole

36 Wychowanie do życia w rodzinie

37 Zarządzanie oświatą

Kierunki Administracyjne

38Administracja publiczna

39 E – administracja 40 HR Business Partner

41 Kontrola zarządcza

42 Samorząd terytorialny

43 Trener w organizacji*

44 Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Kierunki pozostałe

45 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe*

46 Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej

47 Logistyka

48 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

49 Zarządzanie w ochronie zdrowia

Promocje:


 

Zasady Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i trwa do

30 listopada (rekrutacja jesienna) oraz do 15.03 (rekrutacja

zimowa). Przyjęcia na Studia na zasadzie kolejności zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- oryginał /odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia

studiów wyższych I lub II stopnia;

- kserokopia dowodu osobistego;

- podanie /formularz o przyjęcie na studia (do pobrania na naszych

stronach www.wskpism.edu.pl i www.podyplomowe.info).

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

- osobiście w filiach Instytutu Studiów Podyplomowych i Partnerów: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach