Postaw na kształcenie specjalistyczne!

 

 

Ośrodek Szkolenia i Dokształcania  ul. Spadzista 10, 34-100 Wadowice

 

oraz Wyższa Szkoła Biznesu, Mediów I Reklamy w Warszawie

 

– zaprasza abiturientów, którzy nie zdali matury na… studia!

 

STUDIA BEZ MATURY - TO MOŻLIWE

 

Postaw na kształcenie specjalistyczne, nie musisz tracić roku!

 

Co daje kształcenie specjalistyczne:

 

– nie tracisz roku!

 

– możliwość nauki na studiach wyższych jeszcze przed maturą

 

– zdobycie zawodu specjalisty

 

– możliwość kontynuacji nauki na studiach licencjackich po dostarczeniu świadectwa maturalnego

 

– zdobycie kwalifikacji zawodowych

 

– świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa

 

Co jest istotne – wprowadzenie edukacji na tym poziomie poprzez kształcenie specjalistyczne w ramach tzw. krótkich cykli kształcenia, da także szansę zdobycia nowych kwalifikacji tym osobom, które z różnych powodów nie maja możliwości rozpoczęcia kilkuletnich studiów. Dzięki kształceniu specjalistycznemu, absolwenci w trzy semestry będą mogli kontynuować naukę na studiach licencjackich czy inżynierskich lub – jako specjaliści – zasilą rynek pracy.

 

Jak przebiega proces rekrutacji

 

Świadectwo maturalne nie jest wymagane zarówno w procesie rekrutacji, jak i do ukończenia tego typu kształcenia. W czym zatem sens takiej formy edukacji? Otóż w przypadku braku świadectwa dojrzałości absolwent otrzymuje certyfikat o ukończeniu kształcenia specjalistycznego. W przypadku dostarczenia świadectwa dojrzałości, uczestnik otrzyma (w zależności od typu kierunku) świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa oraz może kontynuować naukę na studiach I stopnia już od II roku tych studiów, po uzupełnieniu ewentualnych różnic programowych.

 

Jeśli jesteś absolwentem LO lub technikum lub w przyszłości branżowej szkoły II stopnia, to możesz na wybranej uczelni rozpocząć kształcenie specjalistyczne, którego celem jest uzyskanie tytułu dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. PRK. Matura nie jest wymagana.

 

Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować. 

 

Dzięki kształceniu specjalistycznemu, absolwenci po 3 lub 4 semestrach którzy posiadają świadectwo maturalne lub w trakcie nauki dostarczyli świadectwo maturalne będą mogli kontynuować naukę na studiach licencjackich już na 4 lub 5 semestrze roku tych studiów.

 

Kształcenie specjalistyczne zostało wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mocy art. 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

 

Umiejscowienie na 5 poziomie PRK należy rozumieć jako kształcenie pomiędzy szkołą średnią [technikum, liceum, szkoła branżowa], a studiami I stopnia. Warto jednak zauważyć, że mało jeszcze znana forma kształcenia w Polsce jest bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najczęściej wybieranych. 

 

Popularność kształcenia specjalistycznego w krajach zachodnich odnosi się zarówno do zainteresowania nią samych kandydatów, ale i pracodawców, którzy chętniej zatrudniają dyplomowanych specjalistów, niż absolwentów uczelni wyższych. W wielu krajach kształcenie specjalistyczne jest nazywane tzw. „krótkim cyklem” kształcenia wyższego.

 

To właśnie posiadacze kwalifikacji pełnych na poziomie 5 PRK stanowią najbardziej poszukiwaną grupę pracowników, a na przestrzeni lat można zauważyć, że jest to wciąż tendencja wzrostowa.

 

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury).

 

Dyplomowany specjalista, to edukacja na poziomie 5., która pozwala na zdobycie wykształcenia na poziomie wyższym, ale jeszcze nie licencjackim/inżynierskim, przy mniejszym zaangażowaniu środków i wcześniejszym wkroczeniu na rynek pracy.

 

Jest to oferta dla osób, które kontynuują naukę po szkole średniej, ale również dla osób pracujących, które chcą uzyskać wykształcenie przy okazji doskonalenia swoich umiejętności w czasie pracy oraz na kursach i szkoleniach. Osoby takie są często dobrymi specjalistami w wąskiej dziedzinie i fakt ten mogą dodatkowo poprzeć wykształceniem na 5. poziomie.

 

REKRUTACJA

 

Jeśli jesteś absolwentem LO lub technikum lub w przyszłości branżowej szkoły II stopnia, to możesz na wybranej uczelni rozpocząć kształcenie specjalistyczne, którego celem jest uzyskanie tytułu dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. PRK. Matura nie jest wymagana.

 

CEL KSZTAŁCENIA

 

• uzyskanie możliwości satysfakcjonującej pracy w krótszym okresie niż studia I stopnia 3- lub 4-letnie,

 

• dodatkowy zawód potwierdzający twoje wcześniejsze szkolenia, doświadczenia lub nawet hobby,

 

• w większości przypadków możliwa dalsza nauka na studiach I stopnia lub studiach jednolitych magisterskich (część przedmiotów może zostać przepisana ze świadectwa dyplomowanego specjalisty skracając czas nauki)

 

PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA

 

opcja 1.

 

Jeśli masz maturę lub dyplom zawodowy technika, to po zakończeniu kształcenia otrzymujesz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

opcja 2.

 

Jeśli nie masz matury ani dyplomu zawodowego, to również możesz odbyć kształcenie specjalistyczne ale po jego ukończeniu otrzymujesz świadectwo/certyfikat ukończenia kształcenia specjalistycznego.

 

Jeśli jednak w trakcie kształcenia zdasz maturę lub otrzymasz dyplom zawodowy technika, wówczas także otrzymujesz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Wnioski

 

Dzięki temu absolwenci kształcenia specjalistycznego z tytułem dyplomowanego specjalisty mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Absolwentowi można zaliczyć maksymalnie 50% pkt ECTS.

 

Rozwiązanie to umożliwia osobom posiadającym świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 PRK skrócenie okresu studiów, co jest zgodne z praktykami stosowanymi w innych krajach na świecie.

 

Studia specjalistyczne:

 

Dyplomowany specjalista

 

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM SPOŁECZNYM

 

Cel nauki specjalistycznej

 

Opis:

 

Celem szkolenia jest pozyskanie specjalistycznej i nowoczesnej wiedzy w obszarze metod zarządzania potencjałem ludzkim.

 

Po szkoleniu uczestnik potrafi analizować i stosować różne modele zarządzania ludźmi w organizacji. Ma wiedzę na temat zjawisk zachodzących na rynku pracy.

 

Potrafi efektywnie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w codziennej pracy zawodowej.

 

Uwaga! W procesie rekrutacji matura nie jest wymagana.

 

Czas nauki - 3 semestry i 1 semestr – praktyk zawodowych

 

Tryby kształcenia

 

  • Online

 

Zasady rekrutacji

 

Rekrutacja trwa do 30 października 2021 r.

 

Dokumenty rekrutacyjne

 

  • ukończone liceum/technikum lub szkoła policealna, albo
  • ukończona branżowa szkoła II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub
  • świadectwo dojrzałości

 

Warunki ukończenia kształcenia

 

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy i uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.

 

Dokument ukończenia kształcenia

 

W przypadku dostarczenia świadectwa dojrzałości w czasie trwania kształcenia, uczestnik otrzyma:

 

  • świadectwo dyplomowanego specjalisty albo
  • świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa

 

Absolwent może kontynuować naukę̨ na studiach I stopnia na pokrewnym kierunku od razu od III roku studiów po uzupełnieniu różnic programowych. W przypadku braku świadectwa dojrzałości uczestnik otrzyma:

 

  • Certyfikat o ukończeniu kształcenia specjalistycznego

 

Dodatkowe informacje

 

WSBMiR zastrzega sobie prawo do niewielkich zmian w programie. Uruchomienie kierunku jest uzależnione od liczby zgłoszeń. Szczegółowy harmonogram kształcenia zostanie przygotowany po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Zapisy:

 

Ośrodek Szkolenia i Dokształcania  ul. Spadzista 10,

 

34-100 Wadowice (II piętro)

 

e-mail: osidwad@gmail.com

 

Serdecznie zapraszamy!

Program studiów bez matury - do pobrania w załączniku na końcu strony!

Załączniki :

program-studiow-bez-matury-zarzadzanie-kapitalem-spol.docx