Postaw na kształcenie specjalistyczne!

 

 

 

Ośrodek Szkolenia i Dokształcania  ul. Spadzista 10, 34-100 Wadowice

 

oraz Wyższa Szkoła Biznesu, Mediów I Reklamy w Warszawie

 

– zaprasza abiturientów, którzy nie zdali matury na… studia!

 

STUDIA BEZ MATURY - TO MOŻLIWE

 

Postaw na kształcenie specjalistyczne, nie musisz tracić roku!

 

Co daje kształcenie specjalistyczne:

 

– nie tracisz roku!

 

– możliwość nauki na studiach wyższych jeszcze przed maturą

 

– zdobycie zawodu specjalisty

 

– możliwość kontynuacji nauki na studiach licencjackich po dostarczeniu świadectwa maturalnego

 

– zdobycie kwalifikacji zawodowych

 

– świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa

 

Co jest istotne – wprowadzenie edukacji na tym poziomie poprzez kształcenie specjalistyczne w ramach tzw. krótkich cykli kształcenia, da także szansę zdobycia nowych kwalifikacji tym osobom, które z różnych powodów nie maja możliwości rozpoczęcia kilkuletnich studiów. Dzięki kształceniu specjalistycznemu, absolwenci w trzy semestry będą mogli kontynuować naukę na studiach licencjackich czy inżynierskich lub – jako specjaliści – zasilą rynek pracy.

 

Jak przebiega proces rekrutacji

 

Świadectwo maturalne nie jest wymagane zarówno w procesie rekrutacji, jak i do ukończenia tego typu kształcenia. W czym zatem sens takiej formy edukacji? Otóż w przypadku braku świadectwa dojrzałości absolwent otrzymuje certyfikat o ukończeniu kształcenia specjalistycznego. W przypadku dostarczenia świadectwa dojrzałości, uczestnik otrzyma (w zależności od typu kierunku) świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa oraz może kontynuować naukę na studiach I stopnia już od II roku tych studiów, po uzupełnieniu ewentualnych różnic programowych.

 

Jeśli jesteś absolwentem LO lub technikum lub w przyszłości branżowej szkoły II stopnia, to możesz na wybranej uczelni rozpocząć kształcenie specjalistyczne, którego celem jest uzyskanie tytułu dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. PRK. Matura nie jest wymagana.

 

Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować. 

 

Dzięki kształceniu specjalistycznemu, absolwenci po 3 lub 4 semestrach którzy posiadają świadectwo maturalne lub w trakcie nauki dostarczyli świadectwo maturalne będą mogli kontynuować naukę na studiach licencjackich już na 4 lub 5 semestrze roku tych studiów.

 

Kształcenie specjalistyczne zostało wprowadzone do systemu szkolnictwa wyższego na mocy art. 161 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

 

Umiejscowienie na 5 poziomie PRK należy rozumieć jako kształcenie pomiędzy szkołą średnią [technikum, liceum, szkoła branżowa], a studiami I stopnia. Warto jednak zauważyć, że mało jeszcze znana forma kształcenia w Polsce jest bardzo popularna w krajach zachodnich, gdzie stanowi jedną z najczęściej wybieranych. 

 

Popularność kształcenia specjalistycznego w krajach zachodnich odnosi się zarówno do zainteresowania nią samych kandydatów, ale i pracodawców, którzy chętniej zatrudniają dyplomowanych specjalistów, niż absolwentów uczelni wyższych. W wielu krajach kształcenie specjalistyczne jest nazywane tzw. „krótkim cyklem” kształcenia wyższego.

 

To właśnie posiadacze kwalifikacji pełnych na poziomie 5 PRK stanowią najbardziej poszukiwaną grupę pracowników, a na przestrzeni lat można zauważyć, że jest to wciąż tendencja wzrostowa.

 

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury).

 

Dyplomowany specjalista, to edukacja na poziomie 5., która pozwala na zdobycie wykształcenia na poziomie wyższym, ale jeszcze nie licencjackim/inżynierskim, przy mniejszym zaangażowaniu środków i wcześniejszym wkroczeniu na rynek pracy.

 

Jest to oferta dla osób, które kontynuują naukę po szkole średniej, ale również dla osób pracujących, które chcą uzyskać wykształcenie przy okazji doskonalenia swoich umiejętności w czasie pracy oraz na kursach i szkoleniach. Osoby takie są często dobrymi specjalistami w wąskiej dziedzinie i fakt ten mogą dodatkowo poprzeć wykształceniem na 5. poziomie.

 

REKRUTACJA

 

Jeśli jesteś absolwentem LO lub technikum lub w przyszłości branżowej szkoły II stopnia, to możesz na wybranej uczelni rozpocząć kształcenie specjalistyczne, którego celem jest uzyskanie tytułu dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. PRK. Matura nie jest wymagana.

 

CEL KSZTAŁCENIA

 

• uzyskanie możliwości satysfakcjonującej pracy w krótszym okresie niż studia I stopnia 3- lub 4-letnie,

 

• dodatkowy zawód potwierdzający twoje wcześniejsze szkolenia, doświadczenia lub nawet hobby,

 

• w większości przypadków możliwa dalsza nauka na studiach I stopnia lub studiach jednolitych magisterskich (część przedmiotów może zostać przepisana ze świadectwa dyplomowanego specjalisty skracając czas nauki)

 

PO UKOŃCZENIU KSZTAŁCENIA

 

opcja 1.

 

Jeśli masz maturę lub dyplom zawodowy technika, to po zakończeniu kształcenia otrzymujesz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

opcja 2.

 

Jeśli nie masz matury ani dyplomu zawodowego, to również możesz odbyć kształcenie specjalistyczne ale po jego ukończeniu otrzymujesz świadectwo/certyfikat ukończenia kształcenia specjalistycznego.

 

Jeśli jednak w trakcie kształcenia zdasz maturę lub otrzymasz dyplom zawodowy technika, wówczas także otrzymujesz świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Wnioski

 

Dzięki temu absolwenci kształcenia specjalistycznego z tytułem dyplomowanego specjalisty mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Absolwentowi można zaliczyć maksymalnie 50% pkt ECTS.

 

Rozwiązanie to umożliwia osobom posiadającym świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 PRK skrócenie okresu studiów, co jest zgodne z praktykami stosowanymi w innych krajach na świecie.

 

Studia specjalistyczne:

 

Dyplomowany specjalista

 

Specjalista ds. zarządzania kapitałem ludzkim

Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do podejmowania zadań w zakresie kierowania ludźmi w organizacji.

Program zawiera treści kluczowych procesów personalnych: projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym.

Odpowiednie kompetencje, niezbędne do kształtowania wymienionych procesów personalnych stanowią istotną wartość dodaną każdej organizacji: komercyjnej i niekomercyjnej, w każdym sektorze: produkcyjnym, handlowym i usługowym.

Zarządzanie kapitałem ludzkim to studia uczące, jak skutecznie motywować, zarządzać i rozwiązywać problemy zasobów firmy. Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania przydadzą się w każdym przedsiębiorstwie I organizacji. Dlatego też Zarządzanie kapitałem ludzkim to kierunek studiów, który sprawdzi się w przypadku osób pracujących w HR, biznes partnerów, kierowników, specjalistów kadrowych czy menedżerów. To okazja, by zdobyć istotną wiedzę, zarządzać systemem motywacyjnym i polityką personalną, która sprawdzi się także w przypadku właścicieli firm, doradców personalnych oraz psychologów pracy.

Co musisz wiedzieć o studiach z Zarządzania kapitałem ludzkim?

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi to ogromna szansa, by zbudować znaczącą przewagę nad konkurencją. Po ukończeniu studiów stajesz się wykwalifikowanym specjalistą ds. m.in. rekrutacji i selekcji, organizacji i zarządzania.

Jaki jest cel studiów podyplomowych na tym kierunku?

Głównym celem studiów z Zarządzania kapitałem ludzkim jest zwiększenie kompetencji w zakresie kierowania ludźmi w organizacji. W trakcie całego toku studiów podejmowane są zagadnienia takie jak geneza zachowań w grupie, zasady funkcjonowania zespołów czy znaczenie zaufania w pracy zespołowej. To podstawy prawidłowego i sprawnego działania każdego przedsiębiorstwa.

 

Naszym celem jest wyszkolenie profesjonalistów w swojej dziedzinie. Stawiamy przed sobą zadanie – chcemy przekazać teoretyczną wiedzę i nauczyć naszych absolwentów posługiwania się nią w codziennej pracy. Dzięki zajęciom rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne, decyzyjne oraz wiedzą, jak budować przywództwo w zespole.

 

 

Program studiów Zarządzanie kapitałem ludzkim zawiera treści kluczowe dla procesów personalnych. To połączenie nauk ekonomicznych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz projektowania i wdrażania strategii personalnych, rozwijania, wynagradzania i motywowania pracowników oraz tworzenia odpowiednich warunków zatrudnienia w wymiarze prawnym i organizacyjnym.

Podczas całego toku studiów z Zarządzania kapitałem ludzkim weźmiesz udział m.in. w takich zajęciach jak:

 • Kierowanie zespołem, podczas których nauczyć się m.in. czym jest rola lidera w zespole, jak rozwijać kreatywność pracowników, jak prawidłowo komunikować się z podwładnymi;
 • Koncepcje zarządzania, czyli kurs stanowiący podstawę wiedzy o zarządzaniu, traktujący o outsourcingu, lean  managment,  benchmarkingu czy organizacji wirtualnej;
 • Strategie i procesy personalne, czyli zajęcia, które uczą m.in. strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji;
 • Prawne i organizacyjne aspekty zatrudnienia w organizacji;
 • Psychologia społeczna – studenci zyskują wiedzę na temat procesów zachodzących w grupach społecznych,
 • Zarządzanie innowacjami i innowatyka, czyli przedmiot traktujący m.in. o zastosowaniu wiedzy na temat psychologii organizacji czy inżynierskich metod kreatywności;
 • Zarządzanie procesami we współczesnym przedsiębiorstwie i organizacjach;
 • Zarządzanie strategiczne.

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim to kierunek, który jest w pełni prowadzony online.

Jak wygląda rekrutacja na studia Zarządzanie kapitałem ludzkim?

Liczba miejsc na studia jest ograniczona a przyjecie odbywa się na zasadzie kolejności złożenia podania.

Zapisy odbywają się w Ośrodku Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach ul. Spadzista 10 (II piętro)

Nasze studia przeznaczone są zarówno dla menedżerów, pracowników działów personalnych, jak i osób, które dopiero planują rozwój swojej ścieżki zawodowej. Odpowiednie kompetencje, niezbędne do kształtowania wymienionych procesów personalnych stanowią istotną wartość dodaną każdej organizacji: komercyjnej i niekomercyjnej.

Są także przydatne w każdym sektorze produkcyjnym, handlowym i usługowym. Zakres studiów jest bardzo szeroki i pozwala zyskać praktyczną wiedzę dotyczącą funkcjonowania grup i zespołów w organizacji.

Po ukończeniu studiów z Zarządzania kapitałem ludzkim masz możliwość lepszego diagnozowania oraz analizowania problemów w swojej firmie. Zdobywasz kwalifikacje zawodowe, pozwalające przygotowywać efektywną strategię firmy, wprowadzać systemy motywacyjne, przeprowadzać skuteczne rekrutacje oraz selekcje pracowników.

To jednak nie wszystko – cały program studiów pozwala uzyskać wiedzę, umiejętności i kompetencję od wykładowców-praktyków. Dzięki temu stajesz się specjalistą ds. zarządzania kapitałem ludzkim, przygotowanym do najtrudniejszych wyzwań.

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim to termin, który obejmuje zarówno pozyskiwanie talentów, jak i zarządzanie nimi i optymalizację pracowników, w celu zwiększenia ich wartości dla firmy.

Przez szereg lat kapitał ludzki był postrzegany w formie teoretycznej.

Dziś już wiemy, że jest to teoria, która znajduje swoje potwierdzenie w praktyce. Tak się bowiem składa, że odpowiednie kierownictwo oraz zarządzanie kapitałem ludzkim skutkuje pozytywnie na całe przedsiębiorstwo. Dynamiczne zmiany zachodzące na krajowych, ale także i światowych rynkach wymagają, aby zawsze spodziewać się… niespodziewanego!

Dlatego firmy coraz chętniej poszukują przewagi nad konkurencją właśnie wśród własnej organizacji.

Wykwalifikowani, sprytni i zdolni pracownicy, w których chętnie inwestują przedsiębiorstwa to najlepszy kapitał każdej firmy.

Co trzeba wiedzieć o takim rozwiązaniu?

Na czym polega zarządzanie kapitałem ludzkim?

Zarządzanie kapitałem ludzkim – co to takiego?

Kapitał ludzki, jak już wcześniej wspominaliśmy, to nic innego, jak zbiór umiejętności, motywacji, wiedzy czy energii do działania, która określa każdego człowieka.

W przypadku przedsiębiorstwa czy organizacji, kapitał ludzki staje się jednym z fundamentów funkcjonowania firmy. Na przestrzeni ostatnich lat okazało się, że to właśnie kapitał ludzki w organizacji jest najcenniejszym dobrem.

Może on wpływać pozytywnie na rozwój firmy, motywując ją, podnosząc jej kwalifikacje czy zadowolenie klientów.

Kapitał ludzki jako zbiór praktyk

 

Coraz częściej (i trafniej) definiuje się zarządzanie kapitałem ludzkim jako zbiór praktyk, których głównym celem jest osiągnięcie kompetencji w organizacji, pozwalających pozyskiwać, zarządzać oraz optymalizować siłę roboczą przedsiębiorstwa. Osoba zajmująca się zarządzaniem kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie musi doskonale odnajdywać się w procesach, funkcjach oraz strategiach powiązanych z tym zagadnieniem. W ramach zarządzania kapitałem ludzkim dochodzi do:

 • zatrudniania odpowiednich i potrzebnych w firmie talentów,
 • posiadania wszystkich potrzebnych umiejętności wśród pracowników firmy,
 • efektywnego zarządzania pracownikami,
 • zwiększenia produktywności organizacji.

Czy zarządzania kapitałem ludzkim można się nauczyć?

 

Pracownicy są nieograniczonym źródłem możliwości w firmie i organizacji. To świetny kapitał, który może przełożyć się na rozwój absolutnie każdego biznesu. Z tego powodu rośnie popyt na specjalistów ds. zarządzania kapitałem ludzkim.

Jak nim zostać? Wystarczy odpowiednie przygotowanie, np. na studiach .

Kierunek Zarządzanie kapitałem ludzkim to szansa na znalezienie doskonałej pracy, ale też na rozwój swoich umiejętności.

Celem studiów na kierunku Zarządzanie kapitałem ludzkim jest wykształcenie wykwalifikowanych specjalistów z zakresu pozyskiwania pracowników, rozwijania ich talentu, wykorzystywania potencjału i nie tylko.

Kto może zająć się zarządzaniem kapitałem ludzkim?

 

Tak naprawdę… absolutnie każdy, kto „czuje” temat i zdobędzie odpowiednie przygotowanie.

Praktyki zawodowe praktyka semestralna – 320 h – kształcenie specjalistyczne

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim obejmuje praktyki online  do których zaliczyć można:

 • pozyskiwanie talentów (odpowiedni HR potencjalnych pracowników),
 • rekrutację i zatrudnianie, - wdrażanie nowych pracowników,
 • trening osobowości pracowników
 • zarządzanie wydajnością i przepływem pracy,
 • raportowanie i analitykę,

 

Celem praktyki jest stworzenie słuchaczom możliwości zastosowania wiedzy teoretycznej w zakresie zarządzania organizacją w działalności praktycznej podejmowanej w różnego rodzaju organizacjach, a także rozwijanie kompetencji poznawczych, społecznych, osobistych, biznesowych, menedżerskich.

 

W szczególności studencka praktyka zawodowa ma na celu:

− praktyczne wykorzystanie elementarnej wiedzy z zakresu zarządzania,

− zapoznanie ze specyfiką funkcjonowania organizacji w otoczeniu rynkowym i ogólnym,

− poznanie struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy poszczególnych pracowników oraz podziału kompetencji,

− kształtowanie podstawowych umiejętności i kompetencji zawodowych

 

W zakresie wiedzy:

 

W zakresie umiejętności:

 

W zakresie kompetencji społecznych:

 

Program praktyki realizowany przez słuchacza

Przykładowe jednostki, w których słuchacz może odbyć praktykę (zwane organizatorem Praktyk)

− podmioty gospodarcze o charakterze produkcyjnym i usługowym,

− organy administracji państwowej i samorządowej,

− placówki ochrony zdrowia,

− jednostki kultury,

− ośrodki naukowo-badawcze, dydaktyczne i oświatowe,

− podmioty gospodarcze sektora prywatnego,

− inne organizacje (np. non-profit).

 

Działania podejmowane przez słuchacza przed rozpoczęciem praktyki

 

Potwierdzenie realizacji praktyki

a) złożenie do oceny przygotowanego raportu z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej dla kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, podpisanego przez słuchacza oraz organizatora praktyk,

b) złożenie dokumentów zgromadzonych przed rozpoczęciem praktyki: oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami organizacji praktyk, skierowania do zakładu pracy, porozumienia o organizacji praktyki zawodowej.

UWAGA: dokumentacja potwierdzająca odbycie studenckiej praktyki zawodowej powinna zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach (jeden dla słuchacza, drugi składany u opiekuna praktyki).

Zaliczenie studenckiej praktyki zawodowej w ramach zatrudnienia lub innych form działalności

 

Istnieje możliwość zaliczenia praktyki międzysemestralnej w ramach zatrudnienia, samozatrudnienia oraz innych form aktywności zawodowej (np. wolontariat).

 

W przypadkach takich słuchacz zobowiązany jest złożyć wniosek oraz udokumentować zatrudnienie (w tym m.in.: formę zatrudnienia, okres zatrudnienia) oraz realizowane w ramach zatrudnienia obowiązki służbowe, które są zgodne z ogólnym programem praktyki.