Ośrodek Szkolenia i Dokształcania

Kurs obsługi  obrabiarek sterowanych 
komputerowo CNC  od 11 stycznia 2016r.

Kurs kierowany jest do:

 

-zakładów pracy posiadających obrabiarki sterowane komputerowo   CNC
-zakładów rzemieślniczych branży stolarskiej,metalowej,szewskiej i innych ,wszędzie tam gdzie na obrabiarce
ruch narzędzia lub przedmiotu odbywa się po określonej programem drodze

Kurs  podstawowy

 

-poznanie właściwości obróbkowych(wytrzymałość,twardość,skrawalność…)
-poznanie struktur powierzchni po obróbce( chropowatość ,kierunkowość…)
-poznanie cech rysunku technicznego(wymiary ,tolerancje,oznaczenia umowne…)
-interpretacja chropowatości powierzchni struktury oraz wpływ na nie parametrów obróbki.
-budowa obrabiarek sterowanych numerycznie (przestrzenie robocze ,osie ,punkty zerowe ,
łańcuchy kinematyczne ,bazy
podzespoły….)
-oznaczenia kodowe i semantyka języka programowania numerycznego CNC w oparciu o normy ISO
- opis czynności obrabiarki za pomocą symboli kodu sterującego i współrzędnych .
-znajomość nazw programów,symboli kodów,kolejności słów bloku programu ,
-cechy programowania ręcznego i warsztatowego
-przesyłanie programów sterujących do obrabiarki ,kopiowanie ,wyszukiwanie
-pomiar narzędzi i wprowadzanie korekt
-ustalanie baz obrabiarki ,przedmiotu obrabianego i narzędzi
-analiza programów sterujących ręcznych i ich interpretacja
-umiejętność pisania prostych programów sterujących i ich testowanie na obrabiarce
-wprowadzanie korekt do programu obróbkowego na podstawie przesłanek zewnętrznych
-opis kształtu przedmiotu na pulpicie obrabiarki w programowaniu warsztatowym,
przy użyciu użyciu bazy elementów geometrycznych i generowanie programu numerycznego


Kurs dla zaawansowanych

- umiejętność pisania oprogramowania w zakresie podstawowym (przypomnienie umiejętności
z kursu podstawowego)
- posługiwanie się cyklami stałymi obróbki , podprogramami
- programowanie poprzez panel sterowania obrabiarki (np.obciążenie,awaryjne wyłączenie,
pomiar ciągły obróbki,
pomiar zużycia narzędzia ,optymalizacja czasu obróbki ….)
- umiejętność dostosowania programu obróbkowego do rzeczywistych wyników obróbki
zła jakościowo powierzchnia ,błędy kształtu ,wymiarów i położenia  ,częste uszkodzenia narzędzi itp.
-znajomość cech systemów autonomicznych (GTJ ,EdgeCAM) i zintegrowanych (CAD-CAM)
jako metoda projektowania obróbki
- warunki bhp i eksploatacyjne obrabiarek sterowanych numerycznie

Po ukończeniu kursu podstawowego słuchacz potrafi :

- rozpoznawać cechy materiałów obrabianych ,stosowanych narzędzi obróbkowych ,
odczytywać  rysunki techniczne
- rozróżniać podzespoły i układy kinematyczne obrabiarek sterowanych numerycznie
i wykorzystywać w praktyce wiedzę o nich
- dokonywać pomiaru narzędzi i przedmiotu obrabianego ,oraz wprowadzać ich dane
do pamięci obrabiarki
- przesyłać dane sterujące do pamięci obrabiarki i uruchamiać program obróbczy
- czytać  program sterujący i rozumieć podstawowe kody zawarte w programie
- wprowadzać do programu sterującego korekty związane z parametrami obróbki
i  trajektorią narzędzi .

Po ukończeniu kursu dla zaawansowanych słuchacz potrafi :

- zna budowę programów sterujących i potrafi tworzyć nowe programy
- posługuje się cyklami stałymi w kinematyce obrabiarki
- ma wiedzę w zakresie posługiwania się funkcjami specjalnymi obrabiarki
(pomiar ciągły, obciążenie ,optymalizacja czasów obróbki itp.)
- dostosować program sterujący do rzeczywistych wyników obróbki celem uzyskania
pożądanej  dokładności ,chropowatości, zużycia narzędzi czasu obróbki .
-zna ideę oprogramowania CAD-CAM i języków graficznych