Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach

 

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach ul. Spadzista 10.

 

 STUDIA

 • studia podyplomowe:

 • studia licencjackie (I stopnia)

 • studia magisterskie (II stopnia)

 

STUDIA PODYPLOMOWE:

Do pobrania:

Oferta edukacyjna WSNP 2021/2022 (Kliknij w link):

 www.wsnp.edu.pl,   www.sgk.edu.pl

Katalog do pobrania - STUDIA PODYPLOMOWE (Kliknij w link):

https://osidwad.com.pl/i/fmfiles/www-informator-2023-czerwiec_2.pdf

http://podyplomowe.info/

 

Studia MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION:

Co to są studia MBA?

BROSZURA INFORMACYJNA


To jedne z najbardziej prestiżowych studiów podyplomowych na świecie. Są prowadzone przez
wybitnych specjalistów. MBA to skrót od angielskich słów „Master of Business Administration”
(co można przetłumaczyć jako „Mistrz Zarządzania Przedsiębiorstwem”). Tytuł jest
rozpoznawany i uznawany na całym świecie, absolwenci studiów MBA piastują najważniejsze
stanowiska w większości międzynarodowych przedsiębiorstw.

Dla kogo?
Nasze studia są dla każdego, kto chce zwiększyć swoją wiedzę i uzyskać nowe umiejętności. Prawo
do studiowania przysługuje każdej osobie z wykształceniem wyższym (zarówno na poziomie
licencjackim jak magisterskim). Jest to również sposób na otwarcie nowych możliwości rozwoju
zawodowego.

Co daje tytuł MBA?
Tytuł MBA otwiera nowe możliwości. W Polsce daje możliwość zajmowania stanowisk
kierowniczych w wielu sektorach gospodarki oraz zasiadania w radach nadzorczych spółek
z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto otwiera drogę do kariery w krajowych i międzynarodowych
przedsiębiorstwach i organizacjach.

Ile trwają studia?
Studia MBA w SGK trwają 1 rok w podziale na 2 semestry, co daje łącznie 192 godziny. Zajęcia
odbywają się w weekendy w salach wykładowych uczelni z możliwością uczestniczenia zdalnego
oraz w formie webinarów synchronicznych. Warunkiem ukończenia studiów MBA jest zaliczenie
egzaminu dyplomowego z wynikiem pozytywnym. Czas trwania studiów 19 marca 2022/31
grudnia 2022.

Więcej informacji w katalogach do pobrania poniżej (kliknij w link):

Link do katalogu (MBA Zarządzanie w Oświecie:MBA  Link do katalogu: MBA EXECUTIVE

 

Oferta Studiów Podyplomowych

 Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych.

 Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Nowy kierunek: TRENER W OŚWIACIE

Opis Studiów:

Studia podyplomowe na kierunku „Trener w oświacie” skierowane są do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje trenerskie w oświacie i w sposób profesjonalny prowadzić szkolenia w szkołach i placówkach oświatowych oraz udzielać kompleksowego wsparcia w zakresie realizowania potrzeb rozwojowych szkół i placówek oświatowych w kontekście doskonalenia zawodowego nauczycieli. Celem studiów jest  wyposażenie uczestników w kompetencje trenerskie, profesjonalne prowadzenie szkoleń i rad pedagogicznych z zakresu wychowania i nauczania. Absolwenci studiów podyplomowych „Trener w oświacie” mogą wykorzystać swoje kompetencje i kwalifikacje w ośrodkach doskonalenia nauczycieli jako wykwalifikowana kadra do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli, niezbędnego wymogu placówki przy ubieganiu się o akredytację, a także przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO oraz innych instytucji organizujących szkolenia.

Czas trwania:

2 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program:

 1. Prawo oświatowe.
 2. Andragogika.
 3. Prowadzenie szkoleń.
 4. Prowadzenie wspomagania.
 5. Koordynacja sieci współpracy.
 6. Doradztwo oświatowe.
 7. Praca z grupą.
 8. Programowanie efektywnych szkoleń.
 9. Ewaluacja w pracy trenera.
 10. Komunikacja interpersonalna.
 11. Trening umiejętności wychowawczych.
 12. Umiejętności coachingowe w pracy trenera.
 13. Metody kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 14. Doskonalenie warsztatu umiejętności trenerskich.
 15. Rozwój trenerski.

Praktyka zawodowa- 60 godzin.

Koszt studiów:

2 400 zł  (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Kierunki Pedagogiczne

 1. Andragogika

2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

3. Biologia w szkole

4. Chemia w szkole

5.  Coaching i tutoring w edukacji

6. Doradztwo zawodowe

7. Dydaktyka języka obcego

8. Edukacja dla bezpieczeństwa

9. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

10. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

11. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

12. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową(Tyflopedagogika)

13. Edukacja  włączająca

14.  Fizyka w szkole

15.  Geografia w szkole

16.  Historia w szkole

17.  Informatyka z programowaniem w szkole

18.  Język polski w szkole

19.  Logopedia

20.  Matematyka w szkole

21.  Pedagogika lecznicza-terapeutyczna

22. Pedagogika korekcyjna(terapia pedagogiczna)

23.  Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną(terapia pedagogiczna)

24. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

25. Pedagogika resocjalizacyjna

26. Pedagogika sztuki - plastyka w szkole

27. Przedsiębiorczość w szkole

28. Przygotowanie pedagogiczne

29.  Przyroda w szkole

30.  Socjoterapia

31. Technika w szkole

32.  Wczesne nauczanie języka obcego

33.  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

34.  Wiedza o społeczeństwie w szkole

35. Wychowanie do życia w rodzinie

36. Wychowanie fizyczne w szkole

37. Zarządzanie w oświacie

Kierunki Administracyjne

38. Administracja publiczna

39. E – administracja 40 HR Business Partner

40. Kontrola zarządcza

41. Samorząd terytorialny

42. Trener w organizacji*

43. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Kierunki pozostałe

45 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe*

46. Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

47. Rolnictwo

48. Zarządzanie w biznesie

49 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

50. Zarządzanie w ochronie zdrowia

 

STUDIA PODYPLOMOWE- PSYCHOTERAPIA

 

Promocje:


 Zasady Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i trwa do

30 listopada (rekrutacja jesienna) oraz  do 28.02 (rekrutacja

zimowa). Przyjęcia na Studia na zasadzie kolejności zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- oryginał /odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia

studiów wyższych I lub II stopnia;

- podanie /formularz o przyjęcie na studia 

Dokumenty do pobrania (Kliknij w link)

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/kwestionariusz_1.pdf

Umowa studenta studiów podyplomowych: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/umowa-o-ksztalcenie.pdf

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

- osobiście w filiach Instytutu Studiów Podyplomowych i Partnerów: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach

 

 STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

Studia pierwszego stopnia, zwane również studiami licencjackimi, trwają co najmniej sześć semestrów.
Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata, który  jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA (licencjat)  umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki, które są konieczne do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Humanistyczne treści kształcenia stanowią podstawę dla rozwijania i rozumienia znaczenia zdobywania kształcenia specjalizacyjnego.

Umiejętności i kompetencje nabywane w procesie kształcenia i samokształcenia służyć mają kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Kształcenie na studiach pedagogicznych obejmuje także wiedzę dotyczącą różnego rodzaju placówek opieki, pomocy – wsparcia, wychowania oraz resocjalizacji, zasad, metod i form pracy podejmowanych i realizowanych w tego typu instytucjach. Istotnym elementem przygotowania zawodowego jest rozbudowany moduł praktyk pedagogicznych, uzupełnionych zajęciami o charakterze metodycznym.

Zdobywając wiedzę z zakresu metod badań pedagogicznych, diagnozy pedagogicznej oraz metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej absolwent przygotowuje się do samodzielnego jej wykorzystania w przyszłej działalności zawodowej polegającej na rozpoznawaniu potrzeb i sytuacji podopiecznych – wychowanków, a także na planowaniu i realizowaniu działań o charakterze profilaktycznym, kompensacyjnym, opiekuńczym, pomocowym, wychowawczym czy resocjalizacyjnym.

Absolwent kierunku Pedagogika jest rzetelnie i profesjonalnie przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych typowych dla ogólnie pojmowanego zawodu pedagoga, jak i działań profesjonalnych specyficznych dla wybranej specjalności.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/kwestionariusz-lic-wsnp-2018_1.pdf

Umowa: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/umowa-lic-pedagogika-wsnp.pdf

Ślubowanie: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/slubowanie-wsnp.pdf

 

STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)

 

Nowość! Kierunek- PRAWO !

Kierunek prawo jest kierunkiem jednolitym magisterskim i trwa 5 lat. Prowadzimy go w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wspomaganym kształceniem na odległość (e-learning) - zmniejszona liczba obowiązkowych zjazdów w siedzibie Uczelni do 2 w semestrze.

Zalety studiów niestacjonarnych o profilu praktycznym wspomaganych kształceniem na odległość:

studenci uczą się zawodu pod okiem wykwalifikowanej kadry praktyków – którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodową, dzięki czemu nabędą niezwykle cenne umiejętności praktyczne (np. pisanie pism procesowych) pożądane obecnie podczas odbywania każdej z aplikacji;
studenci odbywają trzy miesiące niezwykle cennych praktyk zawodowych w różnych instytucjach (kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, sądy, prokuratury), podczas których poznają warsztat każdego zawodu prawniczego;
najniższe czesne na rynku! Czesne to tylko 2000 zł za I i II semestr, a za kolejne semestry 2200 zł. Możliwość płatności ratalnej ( 5 rat w semestrze);
tylko 2 obowiązkowe zjazdy warsztatowe w siedzibie uczelni w semestrze;
wykłady akademickie wspomagane e-learningiem;
studenci przystępują do EGZAMINÓW dwa razy w roku w sesji zimowej (koniec lutego) i letniej (początek lipca). Egzaminy odbywają się w warszawie.

Więcej informacji w naszym punkcie rekrutacyjno-konsultacyjnym w Wadowicach ul. Spadzista 10 (II piętro) budynek OSiD. Serdecznie zapraszamy !

Studia drugiego stopnia, zwane wcześniej studiami uzupełniającymi magisterskimi, są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia.

Studia II stopnia mogą być zarówno uzupełnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów I-go stopnia, jak i możliwością opanowania całkowicie nowych – nie ma bowiem obowiązku kontynuowania edukacji na tym samym kierunku.

Nauka na studiach drugiego stopnia trwa trzy lub cztery semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA (magisterskie)  umożliwiają ugruntowanie i usystematyzowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu pedagogiki, która jest konieczna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych.

Umiejętności i kompetencje nabywane w procesie kształcenia i samokształcenia służyć mają kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Kształcenie na studiach pedagogicznych II – go stopnia obejmuje także wiedzę dotyczącą różnego rodzaju placówek opieki, pomocy – wsparcia, wychowania oraz resocjalizacji, zasad, metod i form pracy podejmowanych i realizowanych w tego typu instytucjach. Istotnym elementem przygotowania zawodowego jest rozbudowany moduł praktyk pedagogicznych, uzupełnionych zajęciami o charakterze metodycznym.

Absolwent kierunku Pedagogika jest rzetelnie i profesjonalnie przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych typowych dla ogólnie pojmowanego zawodu pedagoga, jak i działań profesjonalnych specyficznych dla wybranej specjalności.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/kwestionariusz-mgr-wsnp-2018.pdf

Umowa: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/umowa-mgr-pedagogika-wsnp.pdf

Ślubowanie: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/slubowanie-wsnp_1.pdf

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

- osobiście w filiach Instytutu Studiów Podyplomowych i Partnerów: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach

 

 

 

Załączniki :

informacja-dla-studentow-w-zwiazku-epidemia-covid-19.pdf informator-2021-2022_1.pdf broszura-zarzadzanie-w-oswiacie-v2.pdf broszura-executive-mba-v2.pdf