Punkt Rekrutacyjno-Konsultacyjny: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach

 

Zajęcia odbywają się w Ośrodku Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach ul. Spadzista 10.

 

 STUDIA

 • studia podyplomowe:

 • studia licencjackie (I stopnia)

 • studia magisterskie (II stopnia)

STUDIA PODYPLOMOWE:

Do pobrania:

Oferta edukacyjna WSNP 2021/2022 (Kliknij w link):

 www.wsnp.edu.pl,   www.sgk.edu.pl

Katalog do pobrania - STUDIA PODYPLOMOWE (Kliknij w link):

https://osidwad.com.pl/i/fmfiles/informator-2021-2022.pdf

http://podyplomowe.info/

 

 Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych posiadających tytuł licencjata, magistra lub inżyniera, pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także uzyskać dodatkowe kwalifikacje. W szczególności adresujemy nasze studia do nauczycieli wszystkich placówek szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych.

 Oferowane studia podyplomowe, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w cenionych na rynku pracy zawodach. Kształcenie pracowników jest dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

 

Oferta Studiów Podyplomowych

Nowy kierunek: TRENER W OŚWIACIE

Opis Studiów:

Studia podyplomowe na kierunku „Trener w oświacie” skierowane są do osób, które chcą uzyskać kwalifikacje trenerskie w oświacie i w sposób profesjonalny prowadzić szkolenia w szkołach i placówkach oświatowych oraz udzielać kompleksowego wsparcia w zakresie realizowania potrzeb rozwojowych szkół i placówek oświatowych w kontekście doskonalenia zawodowego nauczycieli. Celem studiów jest  wyposażenie uczestników w kompetencje trenerskie, profesjonalne prowadzenie szkoleń i rad pedagogicznych z zakresu wychowania i nauczania. Absolwenci studiów podyplomowych „Trener w oświacie” mogą wykorzystać swoje kompetencje i kwalifikacje w ośrodkach doskonalenia nauczycieli jako wykwalifikowana kadra do realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli, niezbędnego wymogu placówki przy ubieganiu się o akredytację, a także przy organizacji szkoleń z ramienia ORE, MEN, KO oraz innych instytucji organizujących szkolenia.

Czas trwania:

2 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10 do 30.06 studia w trybie niestacjonarnym

Ramowy program:

 1. Prawo oświatowe.
 2. Andragogika.
 3. Prowadzenie szkoleń.
 4. Prowadzenie wspomagania.
 5. Koordynacja sieci współpracy.
 6. Doradztwo oświatowe.
 7. Praca z grupą.
 8. Programowanie efektywnych szkoleń.
 9. Ewaluacja w pracy trenera.
 10. Komunikacja interpersonalna.
 11. Trening umiejętności wychowawczych.
 12. Umiejętności coachingowe w pracy trenera.
 13. Metody kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
 14. Doskonalenie warsztatu umiejętności trenerskich.
 15. Rozwój trenerski.

Praktyka zawodowa- 60 godzin.

Koszt studiów:

2 400 zł  (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.

Kierunki Pedagogiczne

 1. Andragogika

2. Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

3. Biologia w szkole

4. Chemia w szkole

5.  Coaching i tutoring w edukacji

6. Doradztwo zawodowe

7. Dydaktyka języka obcego

8. Edukacja dla bezpieczeństwa

9. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

10. Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

11. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

12. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową(Tyflopedagogika)

13. Edukacja  włączająca

14.  Fizyka w szkole

15.  Geografia w szkole

16.  Historia w szkole

17.  Informatyka z programowaniem w szkole

18.  Język polski w szkole

19.  Logopedia

20.  Matematyka w szkole

21.  Pedagogika lecznicza-terapeutyczna

22. Pedagogika korekcyjna(terapia pedagogiczna)

23.  Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną(terapia pedagogiczna)

24. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

25. Pedagogika resocjalizacyjna

26. Pedagogika sztuki - plastyka w szkole

27. Przedsiębiorczość w szkole

28. Przygotowanie pedagogiczne

29.  Przyroda w szkole

30.  Socjoterapia

31. Technika w szkole

32.  Wczesne nauczanie języka obcego

33.  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

34.  Wiedza o społeczeństwie w szkole

35. Wychowanie do życia w rodzinie

36. Wychowanie fizyczne w szkole

37. Zarządzanie w oświacie

Kierunki Administracyjne

38. Administracja publiczna

39. E – administracja 40 HR Business Partner

40. Kontrola zarządcza

41. Samorząd terytorialny

42. Trener w organizacji*

43. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Kierunki pozostałe

45 Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe*

46. Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

47. Rolnictwo

48. Zarządzanie w biznesie

49 Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

50. Zarządzanie w ochronie zdrowia

Promocje:


 Zasady Rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe jest otwarta i trwa do

30 listopada (rekrutacja jesienna) oraz  do 28.02 (rekrutacja

zimowa). Przyjęcia na Studia na zasadzie kolejności zgłoszeń.

WYMAGANE DOKUMENTY:

- oryginał /odpis lub potwierdzona kserokopia dyplomu ukończenia

studiów wyższych I lub II stopnia;

- podanie /formularz o przyjęcie na studia 

Dokumenty do pobrania (Kliknij w link)

Formularz zgłoszeniowy na studia podyplomowe: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/kwestionariusz_1.pdf

Umowa studenta studiów podyplomowych: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/umowa-o-ksztalcenie.pdf

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

- osobiście w filiach Instytutu Studiów Podyplomowych i Partnerów: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach

 

 STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)

Studia pierwszego stopnia, zwane również studiami licencjackimi, trwają co najmniej sześć semestrów.
Absolwent studiów pierwszego stopnia, po obronie pracy dyplomowej i zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego zdobywa wykształcenie wyższe zawodowe i tytuł licencjata, który  jest odpowiednikiem angielskiego bachelor i francuskiego licence.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA (licencjat)  umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, wzbogaconej niezbędnymi treściami z zakresu psychologii, socjologii, filozofii i etyki, które są konieczne do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych. Humanistyczne treści kształcenia stanowią podstawę dla rozwijania i rozumienia znaczenia zdobywania kształcenia specjalizacyjnego.

Umiejętności i kompetencje nabywane w procesie kształcenia i samokształcenia służyć mają kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Kształcenie na studiach pedagogicznych obejmuje także wiedzę dotyczącą różnego rodzaju placówek opieki, pomocy – wsparcia, wychowania oraz resocjalizacji, zasad, metod i form pracy podejmowanych i realizowanych w tego typu instytucjach. Istotnym elementem przygotowania zawodowego jest rozbudowany moduł praktyk pedagogicznych, uzupełnionych zajęciami o charakterze metodycznym.

Zdobywając wiedzę z zakresu metod badań pedagogicznych, diagnozy pedagogicznej oraz metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej absolwent przygotowuje się do samodzielnego jej wykorzystania w przyszłej działalności zawodowej polegającej na rozpoznawaniu potrzeb i sytuacji podopiecznych – wychowanków, a także na planowaniu i realizowaniu działań o charakterze profilaktycznym, kompensacyjnym, opiekuńczym, pomocowym, wychowawczym czy resocjalizacyjnym.

Absolwent kierunku Pedagogika jest rzetelnie i profesjonalnie przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych typowych dla ogólnie pojmowanego zawodu pedagoga, jak i działań profesjonalnych specyficznych dla wybranej specjalności.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/kwestionariusz-lic-wsnp-2018_1.pdf

Umowa: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/umowa-lic-pedagogika-wsnp.pdf

Ślubowanie: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/slubowanie-wsnp.pdf

 

STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPNIA)

 

Nowość! Kierunek- PRAWO !

Kierunek prawo jest kierunkiem jednolitym magisterskim i trwa 5 lat. Prowadzimy go w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym wspomaganym kształceniem na odległość (e-learning) - zmniejszona liczba obowiązkowych zjazdów w siedzibie Uczelni do 2 w semestrze.

Zalety studiów niestacjonarnych o profilu praktycznym wspomaganych kształceniem na odległość:

studenci uczą się zawodu pod okiem wykwalifikowanej kadry praktyków – którzy na co dzień łączą wiedzę teoretyczną z wykonywaną pracą zawodową, dzięki czemu nabędą niezwykle cenne umiejętności praktyczne (np. pisanie pism procesowych) pożądane obecnie podczas odbywania każdej z aplikacji;
studenci odbywają trzy miesiące niezwykle cennych praktyk zawodowych w różnych instytucjach (kancelarie adwokackie, radcowskie, notarialne, sądy, prokuratury), podczas których poznają warsztat każdego zawodu prawniczego;
najniższe czesne na rynku! Czesne to tylko 2000 zł za I i II semestr, a za kolejne semestry 2200 zł. Możliwość płatności ratalnej ( 5 rat w semestrze);
tylko 2 obowiązkowe zjazdy warsztatowe w siedzibie uczelni w semestrze;
wykłady akademickie wspomagane e-learningiem;
studenci przystępują do EGZAMINÓW dwa razy w roku w sesji zimowej (koniec lutego) i letniej (początek lipca). Egzaminy odbywają się w warszawie.

Więcej informacji w naszym punkcie rekrutacyjno-konsultacyjnym w Wadowicach ul. Spadzista 10 (II piętro) budynek OSiD. Serdecznie zapraszamy !

Studia drugiego stopnia, zwane wcześniej studiami uzupełniającymi magisterskimi, są kolejnym etapem w procesie kształcenia akademickiego, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający ukończone studia pierwszego stopnia.

Studia II stopnia mogą być zarówno uzupełnieniem wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie studiów I-go stopnia, jak i możliwością opanowania całkowicie nowych – nie ma bowiem obowiązku kontynuowania edukacji na tym samym kierunku.

Nauka na studiach drugiego stopnia trwa trzy lub cztery semestry i kończy się obroną pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Studia na kierunku PEDAGOGIKA (magisterskie)  umożliwiają ugruntowanie i usystematyzowanie specjalistycznej wiedzy z zakresu pedagogiki, która jest konieczna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych.

Umiejętności i kompetencje nabywane w procesie kształcenia i samokształcenia służyć mają kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijaniu zdolności interpersonalnych oraz stwarzaniu warunków do planowania i realizowania własnego rozwoju zawodowego i osobistego.

Kształcenie na studiach pedagogicznych II – go stopnia obejmuje także wiedzę dotyczącą różnego rodzaju placówek opieki, pomocy – wsparcia, wychowania oraz resocjalizacji, zasad, metod i form pracy podejmowanych i realizowanych w tego typu instytucjach. Istotnym elementem przygotowania zawodowego jest rozbudowany moduł praktyk pedagogicznych, uzupełnionych zajęciami o charakterze metodycznym.

Absolwent kierunku Pedagogika jest rzetelnie i profesjonalnie przygotowany do pełnienia różnych ról zawodowych i społecznych typowych dla ogólnie pojmowanego zawodu pedagoga, jak i działań profesjonalnych specyficznych dla wybranej specjalności.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/kwestionariusz-mgr-wsnp-2018.pdf

Umowa: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/umowa-mgr-pedagogika-wsnp.pdf

Ślubowanie: http://osidwad.com.pl/i/fmfiles/slubowanie-wsnp_1.pdf

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ:

- osobiście w filiach Instytutu Studiów Podyplomowych i Partnerów: Ośrodek Szkolenia i Dokształcania w Wadowicach

 

 

 

Załączniki :

informacja-dla-studentow-w-zwiazku-epidemia-covid-19.pdf informator-2021-2022_1.pdf