POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES I OCHRONY PRYWATNOŚCI

POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES I OCHRONY PRYWATNOŚCI

Szanujemy Państwa prywatność i dbamy o ochronę Państwa danych osobistych. Niniejsza Polityka Prywatności dostarczy informacji na temat tego, w jaki sposób postępujemy z Państwa danymi osobowymi. Dowiedzą się Państwo, także o przysługujących prawach oraz o tym, jak obowiązujące przepisy chronią dane osobowe.

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszych Usług.

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej: OŚRODEK SZKOLENIA
I DOKSZTAŁCANIA A.KLINK, ST.NOWICKI S.C. z siedzibą w Wadowicach (34-100) przy ul. Spadzistej 10,
NIP 5512045824, tj.: Stanisław Nowicki i Andrzej Klink.

Dodatkowe dane kontaktowe Administratora:

Adres korespondencyjny: ul. Spadzista 10, 34-100 Wadowice

e-mail: osidwad@gmail.com

tel./fax (33) 873 20 23 / tel. kom. 502 566 801

Jakie dane przetwarzamy

Przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo przekazują, korzystając z naszych usług lub dane osobowe które mogą być przez nas gromadzone w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej: https://osidwad.com.pl/. Dane obejmują w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane teleadresowe, a gdy jest to potrzebne również inne dane w zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług.

Ponadto, przechowujemy także dane dotyczące Państwa zachowań, w tym dokonywanych historię korespondencji i kontaktów z nami, aktywności na: naszej stronie internetowej, naszych profilach w serwisach społecznościowych. Są to dane takie jak adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty. Na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń możemy także zbierać dane dotyczące numeru PESEL oraz adresu zamieszkania.

Podstawy przetwarzania

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane:

w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej za pomocą adresu email, lub bezpośrednio przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie https://osidwad.com.pl/p/29,kontakt – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a­ RODO);

w celu zawarcia i wykonania umowy, udokumentowania transakcji i weryfikacji wiarygodności kontrahenta lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b­ RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających
w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu korzystania ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

w celu wysyłania informacji handlowej lub marketingu za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Państwa zgody – w przypadku jej wyrażenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Kryteria ustalania okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, które wskazano powyżej, tj.:

w zakresie udzielonej zgody – do czasu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na zapytania bądź do czasu wycofania zgody;

w zakresie realizacji umowy – do czasu zakończenia realizacji usługi. Po tym czasie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa oraz w czasie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. przetwarzanie w celu dochodzenia roszczeń, w celach rozliczeniowych, realizacji reklamacji, przechowania danych przez okres wskazany przez np. przepisy podatkowe,

w zakresie wypełnienia zobowiązań prawnych, które ciążą na Administratorze – do czasu wypełnienia tych obowiązków,

w zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

upoważnionym przez Administratora osobom zatrudnionym u Administratora lub współpracującym z Administratorem na podstawie umów cywilnoprawnych

podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Państwa dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:

w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

w celu korzystania z wsparcia IT, zarządzania stronami internetowymi, w związku z którymi podmiot realizujący wsparcie może mieć dostęp do Państwa danych osobowych gromadzonych w ramach serwisu;

- w celu realizacji naszych usług, w szczególności naszym podwykonawcom, szkoleniowcom;

w celu realizacji usług doradczych, audytowych, prawnych, podatkowych, rachunkowych.

organom państwowym lub innym podmiotom publicznym, w celu spełnienia wymogów prawnych.

Uprawnienia

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;

Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu Internetowego.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że Administrator narusza Państwa prawa w zakresie danych osobowych.

 

Przekazanie danych poza EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich tj. poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

 

Profilowanie

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przetwarzanie Państwa danych będzie odbywało się zarówno w sposób ręczny, jak i z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

 

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych

 

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym umową jest warunkiem zawarcia tej umowy i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacja Umowy nie będą możliwe.

Podanie danych osobowych w zakresie dotyczącym zgody na udzielenie odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu jest dobrowolne, jednak bez ich podania udzielenie odpowiedzi nie będzie możliwe.

Pliki cookies

Podobnie jak prawie wszyscy dostawcy usług używamy ciasteczek oraz innych podobnych technologii takich jak, pamięć lokalna czy pixel tags w celu zapewnienia najlepszej jakości usług.

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”): są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej https://osidwad.com.pl/, przeznaczone do korzystania ze strony internetowej https://osidwad.com.pl/. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Przez używanie stron https://osidwad.com.pl/ użytkownik strony wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką prywatności dotycząca plików cookies.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

dostosowania zawartości stron internetowych https://osidwad.com.pl/ do preferencji użytkownika, w tym do optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony internetowej https://osidwad.com.pl/ i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony internetowej https://osidwad.com.pl/ korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Poprzez wykorzystywanie plików cookies w powyższy sposób Administrator nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach.

W ramach strony internetowej https://osidwad.com.pl/ stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach strony internetowej https://osidwad.com.pl/ stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej https://osidwad.com.pl/ np. zapamiętujące poprzednie czynności podczas wracania na stronę w tej samej sesji;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej https://osidwad.com.pl/;

wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowych https://osidwad.com.pl/, a tym samym dające możliwość poprawiania działania stron strony internetowej https://osidwad.com.pl/, wg potrzeb użytkowników;

funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacjo interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych odpowiadających zainteresowaniom użytkownika oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy.

Co do zasady przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. użytkownicy strony internetowej https://osidwad.com.pl/ mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony internetowej https://osidwad.com.pl/.

Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej https://osidwad.com.pl/.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wtyczki społecznościowe

Ponadto nasza strona używa wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratora serwisów społecznościowych (usługodawcy). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery mogą znajdować się w USA) i tam przechowywana.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności danego usługodawcy.

Jeśli Państwo nie chcą, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy się wylogować z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Zmiany polityki prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronie Serwisu wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w Serwisie. Z powyższych względów rekomendujemy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności.